Форекс

сдружение на банкови дилъри и брокери, осигуряващо чуждестранни валути и депозити, деноминирани в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина

Фидуциарна емисия

част от банкнотна емисия, която не е обезпечена с металически запас на емисионната банка

Фиксиран лихвен процент

договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита

Финансиране

осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма

Фиксинг

определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс

Факторинг

търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице

Условен влог

спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му

Управление на пасивите

възможностите незабавно да се осигурят парични ресурси за покриване на исканията, предявени към банката

Управление на ликвидността на активите

стратегия за посрещане на нуждите от ликвидност, използвана главно от малки банки, в които ликвидните фондове са вложени в сигурни активи, които при необходимост могат много бързо да се обърнат в парични средства