Финансова къща

лица, които извършват банкови сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали. Те са специализирани в управлението на инвестиционни фондове, колективни инвестиционни схеми и доверително управление на чужди финансови активи

Финансиране

осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма

Фиксиран лихвен процент

договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита

Фиксинг

определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс

Фидуциарна емисия

част от банкнотна емисия, която не е обезпечена с металически запас на емисионната банка

Факторинг

търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице

Условен влог

спестовен влог, при който вносителят влага пари на името на друго лице, като поставя условия по изплащането му

Управление на пасивите

възможностите незабавно да се осигурят парични ресурси за покриване на исканията, предявени към банката

Управление на ликвидността на активите

стратегия за посрещане на нуждите от ликвидност, използвана главно от малки банки, в които ликвидните фондове са вложени в сигурни активи, които при необходимост могат много бързо да се обърнат в парични средства