Фючърс

средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период

Франчайзинг

предоставяне на интелектуална(индустриална) собственост, в това число ноу – хау, търговска марка, лого и т.н., срещу заплащане ( лихви, комисионни)

Форфетиране

купуване от страна на търговска банка или финансова институция на вземане на износител от негов длъжник в чужбина. За износителя това е форма на вземането без право на обратен иск

Форуард курсове

валутни курсове по срочни сделки, показващи каква стойност ще има валутата след определен период от време на база точно определени основни направления на изменение на валутния курс в бъдеще

Форуард

сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по – следваща дата определено количество от установения актив по предварително договорени и цени и условия на изпълнение

Форекс

сдружение на банкови дилъри и брокери, осигуряващо чуждестранни валути и депозити, деноминирани в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина

Фискална политика

промените в правителствените разходи и данъците, които са определени да се събират като средство за постигане на националните икономически цели

Фиск

термин, с който се означават финансовите интереси на държавата

Финансови институции

институции, които извършват банкови сделки с разрешение, издадено от БНБ или от компетентния надзорен орган по банково дело на страните, в които те са регистрирани като банка, финансова къща, брокер и пр.