прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Пощенска банка (Postbank)
дата: 2006-12-12


Първият клон на Пощенска банка отваря врати през 1991 г. в София с 20 служители. В момента тя има над 150 локации в цялата страна, представителства в над 2000 пощенски станции и повече от 1 600 души персонал. Само от началото на 2006 година Пощенска банка открива над 30 клона в цялата страна. В последните месеци са открити три нови клона в София, един в Стара Загора и обновен клон във Велико Търново. На 25 октомври 2006 г. Пощенска банка откри още два нови клона в град Шумен. С динамичното развитие на клоновата си мрежа финансовата институция остава вярна на традицията да бъде близо до своите клиенти и да им предлага финансови решения във всеки един момент от техния живот.

Към 30 юни 2006 г. активите на банката възлизат на 2.2 млрд. лева и продължават да нарастват стабилно, а акционерният й капитал достига 208 млн. лева.

За малко повече от 15 години от съществуването си банката печели стабилен пазарен дял и в момента е една от най-големите в България. За това спомага факта, че през 1998 година тя става част от гръцката EFG Eurobank Ergasias, която понастоящем притежава 99.31% от активите й. Като една от първите пазарно приватизирани банки в България Пощенска банка има предимството да е сред пионерите във въвеждането на чуждестранно ноу-хау по линия на своя акционер, обявяван няколко пъти за най-динамично развиващата се банка в Гърция.

Финансовата институция притежава най-високия възможен кредитен рейтинг в държавата - ВВВ, присъден й от световната рейтингова агенция Fitch Ratings. Висока оценка за въвеждането на модерни продукти и услуги и социално-активната роля на банката са и множеството спечелени награди, сред които специалната награда на Министерството на икономиката за стажантските програми, две награди за най-добър картов продукт за American Express и за най-добър депозитен продукт за “Активни пари” и голямата награда за «Иновативност и качество на продуктите» от изложението «Банки, инвестиции, пари». Банката е сред първите четири финансови институции, отличени със сертификат от Българския донорски форум за „Най-голям корпоративен дарител във финансовия сектор”. Наградата е присъдена за нейната успешна програма за социална отговорност в областта на образованието, културата, изкуството и спорта в България. Програмата за социално подпомагане на Пощенска Банка съчетава в себе си корпоративните ценности на институцията и нейният стремеж да бъде от полза на хората, излизайки извън строгите рамки на дейността си като банкова институция.

Над 62% е ръстът на печалбата на финансовата институция само за последната година. С развитието на банковия пазар и нуждите на клиентите, Пощенска банка успява да съхрани традициите си и да надгради ценностите си, като се превръща в динамична, модерна и ориентирана към клиента финансова институция.

Сред декларираните ценности на банката се нареждат доверие, ориентация към човека и не на последно място - качество на услугите и новаторство, свързани с гъвкави решения, продукти и ноу-хау. Пощенска банка непрекъснато инвестира и в развитието на своя персонал, като по този начин постига стойностно обслужване на своите клиенти. Осъзнавайки постоянно нарастващите нужди на пазара, банката се стреми и успява да предлага конкурентни продукти и услуги и в това отношение се нарежда сред водещите български финансови институции.

Пощенска Банка предлага услуги с най-високо качество както на физически лица, предприемачи, малки и средни предприятия, така и на големи корпоративни и институционални клиенти. Тук те могат да намерят пълен набор от банкови услуги:

- Различни видове сметки и депозити
- Потребителски кредити - бързи кредити и други
- Ипотечни кредити
- Специални схеми за покупка на автомобили, мебели и други
- Специални продукти за финансиране на малки предприятия и предприемачи
- Корпоративни кредити
- Инвестиции и управление на паричните потоци
- Операции с чуждестранна валута
- Плащания с дебитни и кредитни карти
- Банкови гаранции и акредитиви
- Търговия с ценни книжа
- Трансфери чрез системата на Western Union
- Факторинг и форфетиране

Бързи кредити с поръчител

Максимално бърза процедура - за 1 ден, размер - до 10 000 лева. Период на изплащане - до 120 месеца. БОНУС: кредитна карта Visa Electron без такса за първата година. Обезпечение – минимум 1 поръчител. Погасяване – с анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница. Допуска се цялостно или частично предсрочно погасяване на главницата по кредита със съответни такси. Кредитоискателят трябва да има навършени 18 години и към крайния срок на кредита да е на не повече от 68 години. За кандидатстване се изискват попълнена молба - формуляр за потребителски кредит и копие от документа за самоличност и административна такса - 10 лева. За управление и обработка банката удържа 2.5% върху размера на разрешения кредит, еднократно при усвояване на кредита.

Бързи потребителски кредити без поръчители

Максимално бърза процедура - за 1 ден, размер - до 10 000 лева, период на изплащане - до 60 месеца. БОНУС: кредитна карта Visa Electron без такса за първата година. Действащият лихвен процент за Бърз кредит без поръчител е 16.95%. Погасяване – с анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница. Възможно е цялостно или частично предсрочно погасяване на главницата по кредита след заплащане на съответната такса. За кандидатстване са нужни Молба - формуляр за потребителски кредит и копие от документа за самоличност. За доходи от наем и за самоосигуряващи се - годишна данъчна декларация по ЗОДФЛ. Кредитоискателят трябва да има навършени 23 години, и към крайния срок на кредита кредитополучателят да е на не повече от 60 години.

Административна такса от 10 лева се дължи еднократно при подаване на молбата и документите към нея. За управление и обработка - 2.5% върху размера на разрешения кредит, еднократно при усвояване.

Бързи потребителски кредити за клиенти на EUROLINE

Само за притежателите на кредитна карта EUROLINE: Бързи (само за 1 ден) потребителски кредити с или без поръчител, без административна такса.
Лихвен процент: - с поръчители, под 5 000 лева - 11.75%, с поръчители между 5 000 и 10 000 лева - 10.75% и без поръчители - 13.45%.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЛЕК РЕЖИМ

Потребителски кредит Лек Режим е за кредитополучатели с добра кредитна история и със съществуващ потребителски кредит, предоставен им не по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението към Пощенска банка или с потребителски кредит погасен в рамките на същия период. Сума от 1,000 до 10,000 лв., Без поръчители с период на издължаване от 1 до 60 месеца. (В случай че бъдат предоставени поръчител/и, има възможност за разсрочване на кредита до 120 месеца) Преференциалният лихвен процент – от 10.5% до 12.5% е в зависимост от целта на кредита и е формиран от БЛП на Българска Пощенска банка АД за лева плюс надбавка съгласно договора за кредит. Към януари 2007 г. БЛП е 7.75% за потребителски кредити в лева.

Необходими документи: Молба за потребителски кредит, копие от лична карта и документ, удостоверяващ задължения към друга банкова институция.

Потребителски кредит с ипотека

Кредит за текущо потребление (за закупуване на движими вещи, за образование, лечение и други). Отговор в рамките на 5 работни дни. Получатели могат да бъдат пълнолетни дееспособни граждани с постоянно местоживеене в страната, доказани постоянни доходи и възрастта им към края на срока на издължаване на кредита е по-ниска от 65 години. Няма минимален размер на кредита, а максималният размер e EUR 100,000 или равностойността им в BGN. (До 90% в зависимост от вида и местоположението на имота) Максималният срок за издължаване е 20 години.

Лихвата е плаваща в размер на: 8.9% по кредити в BGN и 8.4% по кредити в EUR.

Банката има изисквания за платежоспособност - съотношението дълг/доходи не трябва да надвишава 60%.

Погасяване - На равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница.

Допуска се цялостно или частично предсрочно погасяване на главницата по кредита при такса 4% върху размера на погасената главница от кредита.

За обезпечение се приемат жилища (апартаменти, къщи) в градските жилищни райони. Необходими са още Застраховка "Живот" - по избор на клиента и имуществена застраховка - за сметка на клиента.

Таксата за администриране е 40 лева. Има 1.5% еднократна такса за одобрение и обработка, платима върху размера на кредита при усвояване, както и 0.1% ежегоден комисион за управление, платим върху остатъка от кредита.

Освен Искане – формуляр за потребителски кредит Банката изисква документи за доказване на месечния чист доход - в зависимост от източника на доходи, копие от документа за самоличност на кредитоискателя/ите, Декларация за семейното положение и гражданско състояние към момента на подаване на искането за кредит, документи за застраховка Живот на кредитополучателя, Документи за застраховка Имущество на приетия за обезпечение недвижим имот и документи, характеризиращи недвижимите имоти.

Жилищни кредити

Цел на кредита е покупка на жилищни и нежилищни имоти (ателие, гараж, офис, магазин) – готови, в строеж (по реда и условията на предварителна продажба), в степен на завършеност "груб строеж", както и за ремонт и подобрения.

Кредитът се отпуска на пълнолетни и дееспособни граждани с постоянно местоживеене в страната, чиято възраст към края на срока на издължаване на кредита е по-ниска от 65 години. В случай, че кредитоискателят е семеен, е задължително встъпването в дълга по кредита на съпруга/та като солидарен длъжник.

Изискването за съотношение дълг / доходи следва да бъде по-малко или равно на 60%.

Няма ограничения за максимална сума на кредита. Той може да бъде до 100% от стойността на сделката, до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот при монолитна конструкция и до 75% от пазарната стойност на недвижимия имот при панелна конструкция на сградата в зависимост от местоположението на имота и начина на удостоверяване на платежоспособността Предварително одобрение - до 2 дни.

Минимален размер - EUR 2000 или равностойността в лева и щатски долари. Минимален срок - 5 години, максимален - 35 години.

Гратисният период при кредити за покупка и ремонт е до 12 месеца, а при кредити за строителство - до 24 месеца. Не се дава обаче гратисен период за кредити без документално удостоверяване на дохода.

Лихвите по жилищните кредити са диференцирани и се определят в зависимост от избрания продукт и валутата на кредита. В единия случай банката предлага кредити с ниска фиксирана лихва за първоначалния период (1 или 3 години), а във втория – кредити с лихва за целия период на кредита. При втория вариант размерът на лихвата зависи и от това, дали има или не документално удостоверяване на дохода.

Усвояването на кредита може да е еднократно или на траншове, а погасяването - на равни месечни вноски или намаляващи месечни вноски (само при кредити с документално удостоверяване на дохода). Погасяването на кредитите се извършва в съответния вид валута, в която е разрешен кредита – лева, евро или щатски долари.

При съответните комисионни е възможно цялостно или частично предсрочно погасяване на главницата по кредита. Банката предлага и бонус - частично предсрочно погасяване без такса до 2 месечни вноски в рамките на една календарна година. Обезпечението на кредита е ипотека върху приемлив за банката недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Изискват се още застраховка Живот - по избор на клиента, както и имуществена застраховка - за сметка на клиента.

Таксите и комисионните, платими към банката са: 20 лв. такса за разглеждане на документите; 1.50% еднократна такса за одобрение и обработка, платима върху размера на кредита при първоначално усвояване; 0.10% ежегодна комисиона за управление на кредита, платима върху остатъка от кредита; 4% комисиона за предсрочно погасяване.

Освен попълнено искане – формуляр за жилищен кредит при кандидатстване се изискват още копие от документа за самоличност на кредитоискателя/ите, документи за доказване на месечния чист доход, удостоверение за платени данъци и липса на други изискуеми държавни вземания от териториалната данъчна дирекция по местоживеене, декларация за семейното положение и гражданско състояние към момента на подаване на искането за кредит, документи, характеризиращи недвижимите имоти и документи за застраховка Имущество на приетия за обезпечение недвижим имот.

За изтеглилите жилищен кредит банката предлага възможност и за допълнителен потребителски кредит. Изискването е за платежоспособност - трябва да е достатъчна за погасяването и на двата кредита – разрешения жилищен и допълнителен потребителски кредит. Размер - до 10 % от размера на жилищния кредит, но не повече от 10 000лв.; срок – до 5 години, погасяване – с равни месечни вноски.

Лихвеният процент по редовна главница е 10.25%. Не се изисква допълнително обезпечение;

Такси: 1.50% еднократна такса за одобрение и обработка, платима върху размера на кредита при първоначално усвояване; - 0.10% ежегодна комисиона за управление на кредита, платима върху остатъка от главницата; - такса за предсрочно погасяване 4 % върху размера на предварително погасената главница.

Авто кредити

Пощенска Банка отпуска кредити за закупуване на нови или употребявани (до 3 години) автомобили със срок на погасяване до 60 месеца. Първоначалната вноска е от 10% за нови автомобили и 30% за втора ръка. Кредитират се както граждани, така и фирми.

Лихвените проценти са в зависимост от периода на издължаване и варират в границите BGN 9.0 - 10.0%, EUR 8.0 - 9.5%, USD 8.0 - 9.0%. За отпускането на кредита се събира и административна такса, която е между 2.00% и 2.50% и също е в зависимост от срочността. За получаването на този вид кредит е необходимо набавянето и попълването на редица документи. За фирми се изискват удостоверение за актуално състояние – оригинал, копие от удостоверение за шифър по БУЛСТАТ, протокол-искане за кредит, съставен в съгласие с учредителния акт и вписан в протоколните книги на дружеството (не се отнася за ЕТ), баланси и отчети за приходите и разходите за предходната година и за последния период на текущата година, данъчни декларации и доказателства за платени данъци (копия от платежни нареждания), справка-декларация за ДДС - за последните 6 месеца, декларация за свързаност и кредитна задлъжнялост, копие от личната карта на задължаващите лица. Всички документи трябва да бъдат подпечатани и подписани от представляващите фирмата лица. За физически лица списъкът е по-малък, но все пак включва удостоверение за трудова заетост, копие от годишната данъчна декларация (в случай на други приходи), копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата работодател, удостоверение по чл.182 от ДПК за платени данъци и липса на други държавни вземания, копие от личната карта. Въпреки множеството документи отговор на молбата се дава до 24 часа. Банката предлага безплатна услуга “Пътна помощ” с карта Интерамерикан асистанс за 1 година, за всеки закупен нов автомобил и възможност за предсрочно погасяване на кредита по всяко време.

КРЕДИТ "ЕНЕРГИЯ"

Пощенска Банка, съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Агенцията за енергийна ефективност предлага Кредит Енергия - програма за кредитиране на енергоспестяващи подобрения с безвъзмездна помощ в размер до 20% от кредитираните капитални разходи. Условията са - без административна такса, по-ниска лихва – 11,9% , намалена такса за управление на кредита – 0,75%. Размерът на кредита е до 15 000 лева със срок на погасяване до 60 месеца. Бонус – кредитна карта Visa Electron без такса за първата година.

За кандидатстване са необходими оферта от фирма-доставчик на енергоспестяващите подобрения и молба за получаване на потребителски кредит, която може да се получи във всеки от клоновете на Пощенска Банка. Кредитополучателят може да получи само един кредит и само за едно жилище, дори и да не е негова собственост. След успешно завършване на проекта се получават безвъзмездно 20% от кредитираните разходи, които ще бъдат приспаднати от общата сума на оставащата главница по кредита. Със стойността на безвъзмездната помощ може да се съкрати периода на изплащане или намали размера на погасителните вноски. Общата сума на безвъзмездната помощ е до размера на левовата равностойност на € 850.

Овърдрафт

Банката предлага овърдрафт до 100 % от нетното месечно трудово възнаграждение (заплата), но не повече от 1,000 лева при обезпечение със залог на бъдещи вземания.

До 200 % от нетното месечно трудово възнаграждение (заплата), но не повече от 2,000 лева се разрешава на служители на корпоративни клиенти на банката и на служителите на бюджетни организации. Лихва: Базовият лихвен процент на Пощенска банка плюс надбавка от 8%. Срок - до 12 месеца, с възможност за служебно продължаване за още един период. Необходими документи са договор за кредит -овърдрафт; удостоверение за трудова заетост; искане за кредит - овърдрафт.

Еластика

За клиентите на банката - граждани на Република България, притежаващи парични средства в лева, EUR и USD по депозитни, разплащателни и спестовни сметки или ДЦК Пощенска банка предлага възможности за стандартен потребителски кредит с анюитетни вноски, както и за овърдрафт. Минимален размер - 1 000 BGN; EUR; USD; Максимален размер - 30 000 BGN; 15 000 EUR; 15 000 USD.

Срокът на погасяване е до 60 месеца. Банката предлага и Бонус - Безплатна дебитна карта.


източник: БГ Кредит
Още новини:
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
Eurobank EFG е избрана за „Най-добра банка в Гърция” за 2008 г. от сп. “Euromoney”
Finance Central Europe обяви Банка ДСК за най-добра банка в Югоизточна Европа през 2007 г
Moody’s повиши на A1 рейтинга на Банка Пиреос за дългосрочни депозити в чуждестранна валута

Още теми:
Банка Булбанк (Bulbank)
Банка Български кредит
Банка ДСК (DSK bank)
Банка Пиреос (Piraeus Eurobank)
Българо американска кредитна банка (БАКБ, BACB)
<