Чекове за банкови плащания

издават се до размера на разполагаемия остатък по сметката на платеца и договорения кредит по тази сметка(овърдрафт)

Чекове на касиера

чекове, подписани от касиера на банката от името на самата банка. Издават се на първокласни клиенти

Чеково плащане

плащане чрез писменно нареждане на притежателя на средствата по банкова сметка за изплащане на определена сума на посоченото в чека лице

Черен пазар

пазар, на който продавачите продават стоки на купувачите на по-високи цени от официално действащите и утвърдени официално

Чуждестранни инвестиции

всяко вложение на чуждестранно лице, включително като едноличен търговец или чрез клон, или чрез дружество с чуждестранно участие с повече от 50 % в: акции и дялове от търговски дружества; право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти; собственост върху предприятие; облигации, и други ценни книжа; кредит за повече от пет години