Цедент

лице, което прехвърля своето вземане

Ценни книжа

книжа, които дават на своите собственици правото да получават паричен доход. Те се делят на книжа с определена лихва и книжа с променлив доход. Към първите се отнасят, например облигациите, към вторите акциите

Цесиор

лице, върху което се прехвърля вземане

Цесия

договор, при който кредиторът отстъпва своите вземания и правата по тях на трето лице