Факторинг

търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице

Фидуциарна емисия

част от банкнотна емисия, която не е обезпечена с металически запас на емисионната банка

Фиксинг

определения от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс

Фиксиран лихвен процент

договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита

Финансиране

осигуряване на парични средства за потребление или инвестиции за различен период от време и под различна форма

Финансова година

отчетната година за финансовите резултати на търговските банки

Форекс

сдружение на банкови дилъри и брокери, осигуряващо чуждестранни валути и депозити, деноминирани в чуждестранна валута, предлагани от търговските банки на техните клиенти, които търгуват и пътуват в чужбина

Финансова къща

лица, които извършват банкови сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали. Те са специализирани в управлението на инвестиционни фондове, колективни инвестиционни схеми и доверително управление на чужди финансови активи

Финансови институции

институции, които извършват банкови сделки с разрешение, издадено от БНБ или от компетентния надзорен орган по банково дело на страните, в които те са регистрирани като банка, финансова къща, брокер и пр.

Финансово изравняване

използване на средства, взети като кредит за допълване на инвестиции