Разплащателна сметка

банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката

Рамбурсен кредит

краткосрочен кредит по външнотърговска операция, която се осъществява чрез трата, издадена от износители срещу чуждестранна банка, при която е открит акредитив

Рамбурсиране

възстановяване на предварително платена сума

Рафт RAFT

кредитна сделка, вариант на RUF, при която в условията на публична подписка, с посредничеството на група банки, клиентът продава свои полици, по които банките – посредници дават възможност за определен лимит, обикновено до пълния размер на емисията, по продадените на подписката полици

Реална лихва

равнище на лихвите, изразено с паричен еквивалент, отразяващ ръста на инфлация в сравнение с минал период

Ревалоризация

законно или официално увеличаване на паритета на съответната валута спрямо другите валути

Револвиращ кредит

автоматично възобновяем кредит, при който банката може да предоставя суми до определен размер след погасяването на дадена част от него, до достигането на определения общ лимит на кредита

Регистрационен код на платежни операции

уникален банков код, който се дава на всяка платежна операция от онази банка или банков клон, който инициира процеса на плащане

Регрес

правото на потребителя на ценна книга или по друго вземане да предяви и иска плащане или изпълнение в пълен размер и при условията, при които такова плащане или изпълнение е дължимо от номинален длъжник по придобитата ценна книга в случай, че номиналния длъжник по ценната книга не плати или не изпълни задължението си по нея в установените съгласно сделката уговорени размер, условия и срок, по които ценните книжа са възникнали

Реекспорт

износ от страната на стоки, внесени преди това от чужбина