Падеж

датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент

Пазарен риск

потенциалната загуба за банката, предизвикана от покачването или намаляването на лихвените проценти, което може да се отрази неблагоприятно върху активите, които би трябвало да се продадат или придобият върху всички видове парични ресурси, които могат да бъдат взети назаем или погасени

Пазарна стойност на ценни книжа

стойност, която се определя от курса на борсата или пазара при закриване на операциите в края на работния ден.

Пари в обръщение

всички банкноти и монети извън касите на БНБ: парите в касите на търговските банки, спестовните каси, пощенските и застрахователни институции, в касите на фирмите и други организации и пари, намиращи се в населението

Паритет

установено законно съотношение между паричните единици на различните страни, изразено в злато

Паричен пазар

Търговия на банковия паричен пазар от дилъри

Парична емисия

превишението на плащанията над постъпленията по касовия план, което предполага пускането на пари в обръщение

Парична маса

количеството пари, което се намира в обръщение

Парични агрегати

чрез тях се осъществява установяването и регурирането на парите в обръщение. В икономиката на различните страни се приемат различни модели. Най-разпространени са следните парични агрегати: М1 – включващ наличните пари, безрочните влогове и депозити, акредитиви, издадени от небанкови институции и някои други депозити; М2 – включващ депозитите на виждане, срочните влогове и депозити, по които банките нямат интензивно движение и други задължения; М3 – включващ депозити на виждане, срочни влогове и депозити, срочни влогове над определен размер и някои други депозити

Пенсионен фонд

резервирани суми във фонд, инвестиран в ценни книжа и други активи, от които се изплащат пенсиите