Набирателна сметка

банкова сметка за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на негово поделение, необособено като самостоятелно лице

Надзорен съвет

орган, представляващ дружеството само в отношенията му с управителния съвет. Надзорния съвет не може да участва в управлението на дружеството. Членовете му се избират от общото събрание на акционерите, като броят им може да бъде от 3 до 7 души. Надзорния съвет приема правила за работата си и избира председател и зам.председатетел от своите членове

Наличност по банкова сметка

кредитният остатък по сметката, неизползваният овърдрафт, неусвоената част от кредит, кредитна липса или друго кредитно улеснение

Натрупани резерви

всички резерви, независимо от вида и условията за наличното ползване, които са отчетени по счетоводните сметки на банката

Национална лицензия

разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната

Начислена месечна лихва

събираната от банката лихва от текущата сметка на клиента, при наличие на авоар по нея, изчислявана като отношение на лихвочислото към лихводелителя за определен период от време

Невидими резерви

сумата на евентуалното превишаване на пазарната стойност на имуществото и вземанията на банката над отчетната стойност на това имущество и вземания, сума която не може да бъде установена по баланса на банката. Тя може да бъде получена изцяло или отчасти посредством продажба на имущество, събиране или прехвърляне на вземания

Недействащи активи

активи, които не генерират доход, тъй като вноските по главницата или лихвата не са платени за 90 или повече дни. Обикновено вноските по лихвата, равни на дължимата лихва за 90 или повече дни се капитализират, рефинансират или покриват от нов заем

Необслужваем кредит

кредит или друг актив, дължимите лихви и погашения по който не са били платени изцяло или отчасти в период по-дълъг от 90 дни или по които лихва за период по дълъг от 90 дни е била капитализирана, рефинансирана или е била отсрочена, когато подобни действия не са били предвидени в оригиналния договор за сделката, по силата на която е отпуснат кредитът или е придобит аналогичния актив

Нерезиденти

частни или юридически лица, които се третират като чужденци по отношение на фискалния и валутния контрол или останалото законодателство