Марж

излишък, разлика. Най – общото му значение във финансите е разликата в цената, по която е купено нещо и цената, по която е продадено. В банковото дело означава разликата между средния лихвен процент на актива(цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Наличието на положителен марж е предпоставка за реализиране на печалба за банката при положение, че балансът й не е обременен прекомерно с „лоши кредити“

Марж на печалбата

отношение на печалбата на банката след облагането й с данъци към общата сума на приходите й

Междубанкови плащания

плащания между клиенти , чиито сметки се обслужват от различни банки или техни клонове, т.е. от различни банкови адресируеми единици

Международен валутен фонд

основан пред 1944 година в Бретън Уудс с цел финансиране на временни затруднения в платежните баланси на страните, след представяне от страна на правителствата на съответни стабилизационни програми. МВФ играе важна роля за стабилизиране на международната ликвидност

Маркет – мейкъри

фирми, които купуват и продават акции за своя собствена сметка, получавайки печалба от разликата между продажната и покупната цена. Маркет-мейкъри има и на валутния пазар, където основната роля се играе от търговските банки, които определят курсовете „купува“ и „продава“

Матуритет

остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит

Междубанков паричен пазар

пазар на краткосрочни междубанкови кредити и депозити, извършван за големи количества ресурси с цел регулиране ликвиднтостта на банката във всеки един момент чрез поддържане на оптимален размер на средствата по текущата и сметка в БНБ. Сделките, които осигуряват необходимите парични ресурси се сключват между банки или други финансови институции

Международна лицензия

разрешение, което се издава от Централната банка за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина

Мемориален ордер

счетоводен документ, чрез който, на базата на първични документи се записват в хронологичен ред търговските сделки и произтичащите от тях банкови операции

Менителница

кредитен документ, по силата на който едно лице задължава друго лице да изплати на определено място и време определена парична сума на трето лице