Лендинг

предоставяне на обекти(машини, съоръжения и други) под наем, без право за наемателя да ги закупи

Либор(Libor – London interbank offered rate)

базисен лихвен процент, по който банките си предоставят взаимно заеми на европейския паричен пазар. Често се използва и при определяне на лихвения процент и по други видове заеми.

Лизинг

съглашение със собственика на имущество да предостави на другата страна ползването му за определен срок на определена цена. Лизингът по резултатите си може да бъде покупка на кредит, защото собствеността върху актива би могла в края на наемния срок да бъде прехвърлена на наемателя

Ликвидационна сметка

банкова сметка за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация

Ликвидация

процес на превръщане на имуществото, ценните книжа, дяловете в съучастия и други финансови дълготрайни активи в пари в брой или по сметка, с което става издължаването към кредиторите. Остатъкът от активите, след задоволяването на претенциите на кредиторите се разпределя между акционерите

Ликвиден актив

всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост

Ликвидност

способност на банката да посрещне своите задължения с притежаваните от нея пари и краткосрочни активи в определени срокове и за съответните дължими суми

Лимит

предел, ограничение, пределно количество, пределна норма, граница

Лихва

доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен в банка

Лихвен риск

възможността бъдещи промени в лихвеното равнище да повлияят отрицателно върху печалбата на банката, с което да увеличат общия й ликвидационен риск