Капитализация

сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа

Капиталов пазар

пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства – акции, облигации, бонове и други ценни книжа

Капиталова база

формира се от първичния капитал, допълнителните капиталови резерви и отбивите от капитала на банката

Касов дефицит

недостиг на касова наличностза покриване на текущите плащания

Качество на активите

един от основните индикатори за оценка на банките, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; „недействащи“ и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите

Квази пари

паричен резерв или потенциални пари, които са извън сферата на обръщението и се намират в трезорите на емисионната банка

Квотни акции

акции, които нямат номинална стойност, а процентен дял върху основния капитал на акционерното дружество

Кеш

пари в наличност, в брой(монети и банкноти) за разлика от банковите чекове, разплащателни сметки, влогове и депозити

Клиент

всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция

Клонова мрежа

общият брой на собствени клонове, представителства, офиси и други структурни единици, чрез които една банка осъществява дейността си в страната и в чужбина