Капитализация

сделка между кредитора и кредитополучателя, според условията на която дължимите несъбрани лихви по кредит или друго вземане се добавят към неплатената и неиздължена главница по вземането към датата на падежа

Капиталов пазар

пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства – акции, облигации, бонове и други ценни книжа

Качество на активите

един от основните индикатори за оценка на банките, отразяващ темпа на нарастване на общия размер на отпусканите заеми в интервала между два отчета. Определя се чрез следните показатели: сумата на резервите за загуби по кредити като процент от общата сума на тези кредити; нетната стойност на глобите и неустойките, като процент към общата сума на кредитите; „недействащи“ и съмнителни кредити към общите стойности на кредитите

Капиталова база

формира се от първичния капитал, допълнителните капиталови резерви и отбивите от капитала на банката

Касов дефицит

недостиг на касова наличностза покриване на текущите плащания

Квази пари

паричен резерв или потенциални пари, които са извън сферата на обръщението и се намират в трезорите на емисионната банка

Квотни акции

акции, които нямат номинална стойност, а процентен дял върху основния капитал на акционерното дружество

Кеш

пари в наличност, в брой(монети и банкноти) за разлика от банковите чекове, разплащателни сметки, влогове и депозити

Клиент

всяко физическо или юридическо лице, гражданско дружество или друго сдружение на такива лица, което няма самостоятелна правосубектност; държавата или нейни органи, които се проявяват като самостоятелни носители на задължения към банката и по отношение на които банката име експозиция

Клиринг

начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари