Извънстандартни активи

активи, с ясно проявени слабости, които могат да станат опастност за изплащането на кредита. Обикновено те не са защитени от платежоспособността на кредитоискателя. Характеризират се с наличието на голям риск от загуби за банката, ако слабостите на кредита не се отстранят

Използване на активите

отношение на банковите постъпления към общата сума на активите й, отразяващо средния доход от всички активи

Икономически свързани лица

група лица, едно от които пряко или непряко притежава повече от 50 % от капитала на други лица или има такова участие, което осигурява мнозинство при вземане на решения или възпрепятства вземането на решения

Импорт

внасяне на капитали в предприятия, ценни книжа и други активи

Инвестиционен фонд

имущество, обособено или необособено като юридическо лице, създадено чрез емисия и продажби на ценни книжа и управлявано от банка, небанкова институция или поне две лица, получили личен лиценз за извършване на банкови сделки по правила, регламентирани в неговия устав

Инвестиционни кредити

кредити, предоставяни от търговските банки за реконструкция, модернизация, ново строителство, разширение и изменение на съществуващ сграден фонд, за закупуване на оборудване

Инвестиционни тръстове

компании, чиято дейност е влагането на капитал в широк кръг ценни книжа. Обикновено те емитират акции и дялове и използват капитала си за закупуване на акции в други компании

Индексация

процес на изравняване на паричните задължения с нивото на цените

Инкасови операции

събиране на вземания и извършване на плащания по нареждане на клиентите-титуляри на банковите сметки

Индустриални облигации

емитират се от фирми, свързани с производството на някакви продукти или извършване на услуги. Обикновено се емитират във връзка с изпълнението на по-дългосрочни програми на дадена фирма с цел привличане на дългосрочни капитали