Еднородна група банки

обединение от банки, които по еднаквостта на профила на извършените операции и размера на дейността си могат да се смятат за съпоставими с избрана банка по отношение на изискванията за управление на ликвидността

Едрови депозити

големи депозити, по които лихвените проценти се доближават близко до лихвените проценти на паричния пазар. Тези депозити се формират главно от големи фирми, финансови институции, държавни организации, правителството

Еквилибриум

появява се, когато икономическите сили балансират състоянието на икономиката по начин, в който то нито се развива, нито отбелязва застой

Експозиция

всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риск

Експорт

износ на стоки или капитали

Електронни пари

електронно съхраняване на предплатена парична стойност върху технически носител, което позволява нейното широкото използване за извършване на покупки или финансови транзакции, без да е необходима връзка с банкови сметки

Емисионен резултат

разликата между сумата на плащанията и сумата на постъпленията в касата на банката

Емисионна банка

банка, основната дейност на която е свързана с емисионни операции – издаване на банкноти, книжни пари, ценни книжа. Обикновенно тази дейност се осъществява от Централната банка на дадена страна

Емисионно-Касови операции

дейността на Централната банка по отпечатването на банкноти, сеченето на монети, пускане и изтегляне на парични знаци от обръщение, изкупуване, съхраняване и продажба на злато, сребро, платина в кюлчета и монети, приемане и изплащане на налични пари, покупко-продажба на чуждестранни банкноти и монети

Емитиране

издаване и разпространение на собствени ценни книжа от правителствата, търговските банки или други финансови и нефинансови институции