Давност

период от време, определен по нормативен ред, след изтичането на който се погасяват определени права и задължения

Дата Спот

денят, в който партньорите(икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или се продава

Двойна котировка

обичайният начин за представяне на банкови котировки чрез едновременно котиране на курс „купува“ и „продава“. Курсът „купува“ се показва пръв. Двойната котировка се посочва като ПРОДАВА/КУПУВА

Девалвация

законното или официалното намаляване на валутния курс на съответната валутна парична единица спрямо другите валути

Девизи

платежни средства, издадени в чуждестранна валута и платими в чужбина – банкови преводи, чекове, акредитиви, менителници и други

Дезинфлация

рязко редуциране на годишния процент на инфлация

Декурзивна лихва

лихва, която се плаща от длъжника на кредитора след изтичане на срока на кредита или едновременно с връщането на заетата сума. Лихвата се плаща върху действително заетата сума или на определени интервали от време

Деноминация

изменение на номиналната стойност на книжните парични знаци за опростяване на разчетните сметки. Провежда се в случай на рязко спадане на курса на книжните пари

Депозитен сертификат

издава се от банките за големи депозити, които не могат да бъдат теглени „до поискване“. Депозитните сертификати могат да се търгуват на пазара, докато последният купувач получи пълната сума по депозита плюс дължимата лихва от банката в края на договорения срок

Депозити на виждане(До поискване)

парични средства на фирми и граждани, вложени по текущи сметки в банката, които могат да се теглят в брой или се превеждат по другите сметки без специално, предварително известие