Възвръщаемост на основния капитал

показател за оценка на капитала, инвестиран от акционерите, измерен като отношение на печалбата след облагането й с данъци към сумата на основния капитал

Вътрешни плащания

плащания, извършвани между клиенти, които имат сметки в една и съща банка, респективно банков клон или банкова адресируема единица