Валута

парична единица, която стои в основата на паричната система(златна, сребърна, книжна и пр.). Обикновено под валута се разбират парите на една или друга страна

Валутен контрол

метод, чрез който Централната банка контролира обменния курс на лева спрямо чуждите валути от основния и допълнителен списък котировки и запазва националните си резерви в чужда валута, например чрез налагане на ограничения за износ на валута извън страната

Валутен курс

цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна

Валутен СУАП(SWAP)

договор между две или повече страни, нуждаещи се от чуждестранна валута, която да помогне за укрепването на пазарната цена на тази валута чрез съгласието да се сменят плащания, които би следвало да се извършат в различни валути

Валутен фючърс

договор между купувач и продавач на чуждестранни валути, който осигурява предаване на стимулираната валута на определена цена, на фиксирана дата в бъдещ период

Валутна обмяна

дейността на банките, финансовите институции, брокерските къщи, т.е. на тези институции, които имат лиценз от Централната банка за обмяна на валута чрез покупка и продажба на вътрешните и международните пазари

Валутна операция

споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сум валута по договорен курс на фиксирана цена

Валутен пазар

съвкупността от валутни операции на даден пазар или пазарна зона, извършвани в определен интервал от време

Валутен риск

възможните загуби за банката от колебанията в цените на валутите на международния пазар

Валутна опция

договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да предостави или вземе определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на срока