прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Банка ДСК (DSK bank)
дата: 2007-01-08


Банка ДСК бе обявена от авторитетното британско списание Finance Central Europe за „Най-добра банка в България 2006 г.”, „Най-добра банка за България по активи 2006 г.”, и „Най-добра банка в България по обща печалба за 2006 г.”. Сред наградите, които банката печели през изминалите няколко години, са: „Банка на годината за България” за 2002 и 2004 г. на международното банково списание „The Banker”; „Банка на годината” за 2004 и 2005 г. в конкурса на в. „Пари”; „Най-добра банка в България” за 2005 г. от „Глоубъл файненс” и др. - доказателство за динамичния възход на Банка ДСК.

Създадената през 1951 г. „Държавна спестовна каса” дълги години остава единствената в страната ни влогонабирателна и кредитна институция за населението. Тя е преобразувана едва в началото на 1999 година в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно имущество и оттогава получава името „Банка ДСК”. Още по-динамично развитие банката отбелязва от октомври 2003 г. насам, когато след успешна приватизационна процедура неин едноличен собственик става унгарската Банка ОТП. Това е не само най-голямата банка в Унгария, но и една от най-солидните и динамично развиващи се финансови групировки в цяла Централна и Източна Европа.

От януари 2005 г. Банка ДСК стои на водеща позиция сред всички банки в България по размера на своите активи – 13,5% от активите на цялата ни банкова система. Тя е неоспорим лидер в банкирането на дребно и кредитор „номер едно” в България с над 40% дял при кредитирането на дребно. Същото място Банка ДСК заема и на пазара на депозитите с над ¼ пазарен дял общо от влоговете на населението и почти половината от спестяванията в левове. Тя разполага с най-голямата клонова мрежа, покриваща цялата страна, а печалбата й е наистина рекордна - над 16 процента от общия финансов резултат на банковата система в България. Днес към Банковата група ДСК спадат и дъщерните предприятия: ДСК Управление на активи, общозастрахователната компания ДСК Гаранция, ДСК Лизинг, ДСК Турз, пенсионно-осигурителната компания ДСК Родина.

Банка ДСК предлага :

Откриване на различни видове сметки – спестовни, разплащателни, депозитни, набирателни, ДДС, ликвидационни и доверителни.

Корпоративно банкиране и корпоративни финанси

Проектно финансиране

Обслужване на бюджетни структури (От януари 2007 година, Банка ДСК обособява своите клиенти – Общини и Областни администрации - в самостоятелна клиентска група с индивидуални лихвени условия по пасива.)

Електронно банкиране

Пакетни програми - „Бизнес комфорт” и „Пълно банково обслужване”

POS устройства

Банкови гаранции

Банкови карти

ДСК Директ - електронните канали на Банка ДСК за обслужване на клиенти. Услугата включва: Телeфонно Банкиране чрез Call Center на Банката; SMS услуги; Интернет банкиране.

ОТП Взаимни фондове (Банка ДСК ЕАД предлага два нови договорни фонда в EUR - OTП Международен Фонд в акции – Ю Би Ес Фонд на фондовете и ОТП Централно-европейски фонд в акции)

Пенсионно осигуряване, застраховки, обществен трезор


Част от кредитите, предоставяни от банка ДСК, са:

І. Кредити за средни или малки предприятия

Банка ДСК предлага за целта различни видове кредити в лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) като:

Кредити за оборотни средства – за финансиране на основната дейност;

Инвестиционни кредити – за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, ново строителство, реконструкция, разширяване и др. със срок до 7 години.

Кредитните продукти може да се ползват като:

Стандартни кредити – кредит, който се усвоява еднократно или на части в договорен за това срок, погасява се по договорен погасителен план или еднократно, с или без гратисен период за главницата.

Кредитни линии – кредити за оборотни средства, при които се договарят размера (лимита) и крайния срок, в рамките на който кредитът се усвоява и погасява, като погасената част се счита предоставена за повторно усвояване. Допуска се продължаване на кредитната линия, при пълно или частично погасяване в края на всеки договорен срок.

Револвиращи кредити – кредити за оборотни средства, при които в рамките на договорения размер и общ срок се договарят междинни срокове, за всеки от които се определят размер, срок за усвояване, гратисен период и начин на погасяване (погасителен план). Погасяването на кредита в края на всеки междинен срок може да се договори като пълно или частично погасяване.

Овърдрафт – кредит, при който се договаря размера и крайния срок на кредита, без да се определят междинни срокове за усвояване и погасяване. Предоставя се по разплащателната сметка на клиента в Банката, когато средствата по нея не са достатъчни за обслужване на наредените плащания. Погасява се автоматично при постъпване на суми по разплащателната сметка. Допуска се продължаване на срока на кредита.

ІІ. Кредити, предоставяни съгласно сключени споразумения

с Банка ДСК.

Кредити по проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” - към Министерството на труда и социалната политика.

Кредити за газификация – по сключено споразумение с „Овергаз Инк” АД. Кредитите са целеви за изграждане на вътрешни газови инсталации, за покупка, доставка и монтаж на газови уреди и съоръжения и се предоставят при преференциални лихвени и други условия.

Кредити за занаятчии – по сключено споразумение с Националната занаятчийска камара. Срокът за разглеждане на документите е кратък до 5 работни дни, като кредитите се предоставят по условията за микропредприятия.

Кредити за фирми, дистрибутори или клиенти на „Оргахим”

Кредити по програма „САПАРД”– по сключено споразумение с ДФ „Земеделие”. Кредитите са целеви за земеделски производители с одобрени инвестиционни проекти по програма „САПАРД”.

Кредити за земеделски производители за реализация на инвестиционни проекти по оповестени национални програми – по договор за рефинансиране с ДФ „Земеделие”.

Кредити за закупуване на селскостопански машини и инвентар – по договор с „Фермер 2000” ЕООД.

Кредити по програма на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) и Европейски съюз (ЕС) – по сключено споразумение с ЕБВР/ЕС.

ІІІ. Специфични кредитни продукти

Кредити за фирми - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК

Кредитите са предназначени за оборотни средства на малки, средни и микропредприятия - дистрибутори, клиенти и доставчици на корпоративен клиент на Банка ДСК. Срокът за издължаване е до една година, с възможност за продължаване. Усвояват се безкасово срещу представяне на разходо-оправдателни документи. Кредитите се обезпечават с всички приемани от Банката обезпечения.

Изисква се откриване на разплащателна сметка в Банката с цел разплащане по безкасов начин с корпоративния клиент на Банката, както и ползване на други продукти/услуги, предоставяни от Банката. Банка ДСК събира такса за разглеждане на искане за кредит, такса за управление на предоставен кредит и други съпътстващи кредита такси съгласно своята Тарифа. Срокът на проучване на кредита е до 5 работни дни.

Ипотечни кредити на малки и средни предприятия

Кредитите са предназначени за малки, средни и микропредприятия, предложили като обезпечение единствено недвижим имот. Те са за инвестиционни цели или оборотни средства (разрешават се като стандартни или кредитни линии) с размер до 200 000 лв. или равностойността в евро/щатски долари. Срокът за издължаването на инвестиционните кредити е до 10 години, а за оборотни средства - в зависимост от вида клиент. Има възможност за договаряне на гратисен период до 12 месеца.

Издължаването е съгласно договорен погасителен план, съобразен с конкретния бизнес и вида на кредита.

За обезпечаването на кредитите се приемат недвижими имоти в определени зони на общините София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив.

При анализ на финансовото състояние може да се ползва кредит до 70% от одобрената от Банката стойност на обезпечението, ако то е жилищен имот, и до 65% - ако е нежилищен .В противен случай процентите спадат съответно на 65 и 60, при това с по-неблагоприятни лихвени условия (напр.през 2006 г. те бяха 9,95% спрямо 13,45% за кредити в лева).

Таксата за разглеждане на искане за кредит, таксата за управление на предоставен кредит и други съпътстващи кредита такси, който Банката събира, са съгласно Тарифата за лихви, такси и комисионни.

Предимствата на този вид кредити са във възможностите за договаряне на опции и лихвени условия, както и в краткия срок за отговор. За ползването им не е необходимо представянето на бизнес план.

Кредити за производители и търговци на зърно, обезпечени със складов запис

Отпускат на корпоративни клиенти и малки и средни предприятия за оборотни средства със срок до 12 месеца Кредитоискателите имат възможност да избират вида на кредита, а размерът му е до 75% от сконтираната стойност на вложеното в лицензиран публичен склад зърно. Банката приема складови записи от публични складове по одобрен от нея списък.

ІV. Кредити за лично ползване

Жилищни кредити

По жилищни кредити, обезпечени с ипотека, клиентът може да направи избор между схеми на олихвяване с лихвени проценти, диференцирани за първоначалните една, три, пет или десет години и за остатъчния срок за издължаване, или с лихвен процент за целия договорен период на кредита. Лихвеният процент по кредита е плаващ и се формира от Базисен Лихвен Процент по жилищни кредити, определян периодично от Банка ДСК, и надбавка. (Напр. през 2006 г. годишният процент на разходите за кредит от 50 000 лева, срок от 20 години без обследване на дохода и 11.99% лихва беше 13.00%)

При предоставянето на жилищния кредит Банката предлага на клиентите си и кредитна или стокова карта без обезпечение, съобразно платежоспособността и платежоготовността на клиента, с лимити, съответно до 10 000 лева за кредитна карта и до 1 500 лева за стокова карта.


Потребителски кредити

Стандартен потребителски кредит. Максималният размер на кредита е до 30 000 лв., като се разрешава в лева, евро или щатски долари. Срокът на издължаване е до 8 години, независимо от сумата. Възможно е договаряне на гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца.

Обезпечението на кредита става чрез поръчителство. Броят на поръчителите е в зависимост от размера на искания кредит: за суми до 10 000 лева - едно платежоспособно физическо лице, от 10 000 лева до 20 000 лева - двама платежоспособни поръчители, физически лица. За суми над 20 000 лева – трима платежоспособни поръчители.

Предимства: не се проследява целевото изразходване на средствата, няма и възрастово ограничение за кредитоискателите. При недостатъчен доход, Банката приема платежоспособен съдлъжник. Клиентът получава и безплатна дебитна карта.

Банка ДСК събира такси за разглеждане на искането и разрешаването на кредата, както и такса за годишно управление съобразно действащата Тарифа.

Бърз потребителски кредит - осигурява средства само срещу представяне на лична карта. Максимален размер - до 10 000 лв., срок на издължаване – до 8 години, независимо от размера на кредита, преференциален лихвен процент. Банката събира такси за разглеждане на искането и разрешаването на кредата, както и такса за годишно управление съобразно действащата Тарифа.

Предимства: Без документално удостоверяване на доходите, без поръчители, възможност за гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца.

Банка ДСК предлага още:

Кредит за текущо потребление, обезпечен със залог върху влог / депозит.

Кредит за обучение по обменни програми.

Кредит за покупка на стоки от търговските вериги „Метро Кеш & Кери

Стоков кредит и стокова карта за клиенти на магазините на търговска верига „Техномаркет Европа” ЕООД

Кредит за газификация

Целеви кредит на Банка ДСК за енергийна ефективност.

Кредит овърдрафт.

Както споменахме в началото, Банка ДСК е кредитор № 1 с над 40% дял при кредитирането на дребно. Традициите я правят безспорно най-познатата българска финансова институция, а за завоюваното доверие говорят най-добре цифрите от финансовите резултати, спечелените отличия и броят на нейните доволни клиенти.

БАНКА ДСК  
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. "Московска" 19, София 1036, България 
тел. (+359 2) 93 91 220, факс (+359 2) 980 64 77, 
e-mail:
[email protected], Tlx: 25043; 22719, 
SWIFT: STSA BG SFизточник: БГ Кредит
Още новини:
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
Deutsche Bank България реализира проекти за над 1,5 млрд. евро през 2007 година
Eurobank EFG е избрана за „Най-добра банка в Гърция” за 2008 г. от сп. “Euromoney”
Finance Central Europe обяви Банка ДСК за най-добра банка в Югоизточна Европа през 2007 г

Още теми:
Алфа Банк, клон София (Alpha bank, branch Sofia)
Банка Булбанк (Bulbank)
Банка Български кредит
Банка ДСК (DSK bank)
Банка Пиреос (Piraeus Eurobank)
<