прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Обединена българска банка (ОББ, UBB)
дата: 2006-12-17


Обединена Българска Банка е първият мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Образувана е през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки. Приватизирана е през 1997 г, което е и първата приватизация на голяма държавна банка в България. По-късно през 2000 година Националната банка на Гърция (НБГ) придобива 89.9% от ОББ, а през 2004 г делът й достига до 99.9%.

Националната банка на Гърция е най-старата и най-голяма гръцка финансова институция. Освен ОББ в групата на НБГ в България са “Интерлийз” – най-голямата лизингова компания в България и ОББ Асет мениджмънт, занимаваща се с управление на инвестиционни портфейли. Членовете на групата предлагат пълната гама финансови и банкови продукти, сред които инвестиционно банкиране, застраховане, взаимни фондове, брокерски услуги, лизингова дейност.

Понастоящем Обединена Българска Банка разполага със 134 структурни единици (клонове) в цялата страна. Намира се на второ място по размер на акционерния капитал и активи и държи челно място на пазара на картови услуги в областта на левовите разплащания в страната. Банката държи своите водещи позиции в основните банкови услуги и е известна със своята стабилност, продуктова гама, ефективност и ангажираност в обслужването на клиентите. ОББ предлага възможности за депозити в лева и чуждестранна валута, валутни операции, бързи и експресни вътрешнобанкови преводи, електронно банкиране, кеш мениджмънт за корпоративни клиенти, операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове, разплащания с дебитни и кредитни банкови карти, инкасо на парични средства, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценна книжа и др., както и парични преводи чрез Western Union. Нейни са около 15 процента от банкоматите и 17 % от ПОС-терминалите в страната.

Според данни от началото на 2006 година ОББ има дял от 13 % от предоставените потребителски кредити, 18% от ипотечните кредити и 9 % от предоставените кредити за фирми. Това я нарежда на второ място в корпоративното кредитиране и кредитирането за граждани и говори за нейната стабилна и просперираща позиция на пазара. Нека разгледаме по-подробно някои от възможностите за кредити от ОББ:

Отвореният кредит е част от новото поколение кредити, предоставени за първи път на българския пазар от Обединена Българска Банка. Представлява гъвкав заем с благоприятни условия, който е съобразен с възможностите на клиента. Размерът на кредита е от 2000 до 8000 лева, в зависимост от доходите на получателя. Отпуска се без поръчители и няма краен срок - това е кредит, който е винаги на разположение. Одобрението на кредита е еднократно, той може да се ползва винаги при необходимост от пари и не се налага повторно кандидатстване или попълване на документи. С помощта на специална карта, която се получава заедно с кредита, клиентът може да изтегли цялата или част от одобрената за него сума от всеки банкомат на ОББ в страната или на ПОС-устройство в работното време на банката. Месечната вноска за погасяването става според желанието и възможностите на клиента, като минималната сума за плащане е 3% от изтеглената сума, но не по-малко от 40 лева месечно. Веднага след погасяването на част от използвания кредитен лимит, тази сума е отново на разположение.

До 31.01.2007 ОББ предлага като промоция 9.95% годишна лихва за първите 6 месеца. Годишната лихва за останалия период на кредита е 16.75%, но се начислява само върху парите, които се ползват и времето, през които са ползвани, а не върху максималната сума, за която е получено одобрение. Не се плащат такси за теглене пари от банкомат, както и в случай на предсрочно погасяване на кредита.

За кандидатстване са необходими само молба декларация, лична карта и документ за доходи.

Потребителският кредит на ОББ представлява краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от клиента стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други негови нужди като ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др. Предимствата на този вид кредит се крият в бързата и улеснена процедура за неговото отпускане, възможностите за ефективно управляване на финансовите ресурси, в удобството заемът да може да се ползва и на части и не на последно място – в нормалните лихвени проценти и дългият (от 7 до 10 години) срок за погасяване. Обезпечението на потребителския кредит на ОББ е различно според размера на исканата сума и варира в следните граници: без поръчител - до 8 000 лева, 1 поръчител - от 8000 до 10 000 лв.; 2 поръчители - от 10000 до 15000 лв., ипотека на недвижимо имущество - до 70 000 лв. Необходими документи: молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и справка-декларация за кредитоискателя и поръчителите. Ползващите този вид кредити имат възможност за фиксирани месечни вноски, както и за частично или пълно предсрочно погасяване.

Потребителски кредит без поръчители. ОББ предлага избор между два варианта: потребителски кредит без поръчители в банков клон или кредит по телефона – чрез телемаркетинговата служба на ОББ на телефон 0800 15 0 15. Размерът е от 500 до 5 000 лева за срок от 6 до 60 месеца. Отпуска се без поръчители или друго обезпечение. Годишен лихвен процент - 15.25%. Необходими документи: молба-декларация за отпускане на потребителски кредит и справка-декларация за кредитоискателя.

Овърдрафт по дебитна/картова карта - гъвкава форма на левов кредит, даваща правото на клиентите с ОББ дебитни карти или разплащателни сметки да превишават салдото си по картова сметка или разплащателна сметка до предварително договорен лимит. Има възможност за избор между три варианта на услугата: овърдрафт, обезпечен със залог на бъдещо вземане за клиенти, които получават работна заплата по договор между техния работодател и ОББ; овърдрафт, обезпечен със залог върху бъдещо вземане за клиенти с индивидуален договор с ОББ за изплащане на работна заплата, както и овърдрафт, обезпечен с парични средства, блокирани по сметка в ОББ.

Размерът на овърдрафта не зависи пряко от размера на работната заплата. Обезпечаването става чрез залог върху бъдещо вземане (всички постъпления по сметката, по която е отпуснат овърдрафтът) или чрез залог върху вземане - паричен депозит. Усвоява се текущо по картова или разплащателна сметка до разрешения размер, погасява се текущо за сметка на всички постъпления по картовата или разплащателна сметка и се издължава при прекратяване на договора за овърдрафт. Лихвата за ползване се начислява на годишна база в края на всеки месец върху използваната и непогасена част от овърдрафта.

Ипотечни кредити в евро или лева. Това са дългосрочни кредити за закупуване и строителство на жилище, за ремонт и реконструкция от физически лица с обезпечение ипотека на имота. Кредитите се издължават за фиксиран период от време, чрез предварително определени в договора равни месечни вноски. ОББ предлага промоционални възможности за ипотечен кредит с по-ниски годишни лихви за първите 3 или за първата година по кредита, като клиентът може да избере съответната погасителна схема. Оценката на имота се прави от лицензирана фирма, с която ОББ има сключен договор. Клиентите осигуряват минимум 30% от оценката в евро или 20% от оценката в лева, която банката прави за имота. Минимален размер - 7500 евро или 15000 лв., максимален размер - 150000 евро или 300000 лв. Максимален срок за издължаване на кредита - до 25 години.

Таксата за предсрочно погасяване е 5% , начислявани върху погасяваната сума.

Клиентът получава безплатно пълен застрахователен пакет. Той включва застраховка “Живот”, както и имуществена застраховка на закупеното жилище, включително и земетресение. За одобряване на кредита са необходими лична карта (паспорт), данъчна оценка на имота, предварителен договор за покупко-продажба, удостоверение за липса на тежести върху имота, удостоверение от Данъчната служба по местоживеене на купувача и др.

Автомобилен кредит. ОББ предлага този кредитен продукт за граждани, които искат да закупят нови автомобили или мотоциклети от автодилъри, автомобили втора употреба от автодилъри, както и нови автомобили, предназначени за таксиметрова дейност. Размерът на кредита за нови автомобили, вкл. такива за таксиметрова дейност, е до 100000 лева, а за закупуване на автомобили втора употреба – до 50000 лв. Срокът за погасяване при кредата за нови автомобили е 5 години, за нови мотоциклети – 3 години, за таксиметрови автомобили – 4 години, а при закупуване на автомобили втора употреба – до 4 години, като не се допуска сборът от възрастта на автомобила и срока на кредита да надвишава 8 години. Изисква се и известно самоучастие от 10 до 20% в зависимост от вида и предназначението на транспортните средства. Кредитът се обезпечава чрез особен залог върху автомобила/мотоциклета (запис на заповед без протест) и се издължава на равни месечни вноски при съответния лихвен процент. Клиентът е длъжен да поеме застраховките ("Каско" и "Гражданска отговорност") за закупеното чрез кредита МПС, а ОББ поема разходите за застраховка "Живот". Необходими документи: молба-декларация за отпускане на автокредит; справка-декларация за доходите на кредитоискателя; документи за автомобила

Целеви кредит за домакинства "Енергийна ефективност". Целевият кредит се отпуска по програмата на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) и Агенцията за Енергийна Ефективност. ОББ финансира проекти за енергийна ефективност в дома и възстановява до 20% от направените разходи след успешно завършване на енергоспестяващия проект. Кредитът се отпуска за изолация на стени, покриви и подове, покупка и/или монтаж на дограма, газови котли, отоплителни уреди котли и печки на биомаса, слънчеви колектори за топла вода, термопомпени системи за отопление и климатизация. Не се изискват такси за кандидатстване и за управление на кредита, нито документ за доход при кандидатстване на място при доставчик/търговец за сума на кредита до 5000 лева. Максималният размер на кредита е 8500 лева със срок на погасяване от 5 до 60 месеца.
 
 


източник: БГ Кредит
Още новини:
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
Eurobank EFG е избрана за „Най-добра банка в Гърция” за 2008 г. от сп. “Euromoney”
Finance Central Europe обяви Банка ДСК за най-добра банка в Югоизточна Европа през 2007 г
Moody’s повиши на A1 рейтинга на Банка Пиреос за дългосрочни депозити в чуждестранна валута

Още теми:
Банка Булбанк (Bulbank)
Банка Български кредит
Банка ДСК (DSK bank)
Банка Пиреос (Piraeus Eurobank)
Българо американска кредитна банка (БАКБ, BACB)
<