прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Кюн Лизинг (Kuehn Leasing)
дата: 2007-04-11


Немската фирма KUEHN & PARTNER GmbH е създадена през 1982 г. с цел лизингово и инвестиционно финансиране на средства за производство, транспортни средства, оборудване за хотели и фитнес-центрове, недвижими имоти и др. От 1988 г. тя работи и в областта на т. нар. "cross-border Leasing" и има регистрирани дъщерни дружества в Сърбия, Хърватска, Румъния, Унгария, Русия. От 2002 г. част от тази верига е и „Кюн и Партньори България” ООД (Кюн Лизинг България).

Кюн Лизинг България е член на Българската Стопанска Камара, Българската Търговско-Промишлена Палата, Немско-Българската Външнотърговска Промишлена Палата, Немско-Унгарската Външнотърговска Промишлена Палата, Българската Асоциация за развитие на лизинговия бизнес, БАУКО, CreditReform, Ost- und Mitteleuropa Verein e.V. (OMV).

Кюн Лизинг България предлага на лизинг висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване, яхти, лодки, любителски летателни средства и недвижими имоти. Дейността му е насочена към стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия и подобряване на пазарните им позиции в страната и чужбина.

Дружеството финансира компании с достатъчен опит в тяхната дейност, които са финансово жизнеспособни и могат да докажат своята платежоспособност при изплащане на лизинговите вноски. Не се отпускат средства на фирми без история и за новостартиращи проекти, освен ако не са подкрепени от финансово силни акционери и/или от мениджъри с доказан опит и успешна бизнес кариера.

За да бъде одобрен договорът за лизинг, оборудването трябва да е стандартизирано и подходящо за препродажба или обратно изземане. Може да се финансира и оборудване, произведено специално за нуждите на лизингополучателя.

Таванът при финансирането като стойност е на практика без ограничение.

Стандартният срок за отговор е до 10 работни дни от предоставяне на всички изискани от Дружеството документи и справки, като в зависимост от спешността на сделката този срок може да бъде намален до 5 работни дни.

Кюн Лизинг България предоставя следните услуги:

- Финансиране придобиването на висококачествено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване и недвижими имоти за фирми в следните отрасли: транспорт, текстилна и обувна промишленост, хранително-вкусова и винарска промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, телекомуникации и други.

- В случай на желание от страна на клиента, предлагане на съответен доставчик и вида на активите, които ще са най-подходящи за производството на конкурентни и съвременни в технологично отношение продукти и услуги и ще отговарят най-точно на дейността на клиента и конкретните цели, за които ще бъдат използвани.

- Подпомагане на клиента при договарянето и доставката на избраните активи.

- Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на активи.

- Финансиране на ДДС при покупка на активи от български доставчик.

- Оценка по каталог SCHWACKE, в случай че исканото транспортното средство е употребявано.

- Съдействие при застраховане - насочване на клиента към реномирани застрахователни компании и преференциални условия.

- Регистриране в КАТ на транспортните средства и леките автомобили.

- Проучване относно идентичността на недвижимия имот, предмет на лизингов договор, правото на собственост върху него, липсата/наличието на тежести върху имота, съдебни дела с предмет недвижимия имот, строителството, строителните книжа, и други документи.

Изборът на активи, тяхното качество и предназначение, както и технически характеристики се прави от лизингополучателя. Кюн Лизинг не носи отговорност за правилността на избора. В същото време дружеството си запазва правото да откаже финансирането на определени видове активи в случай на висока цена, незадоволителни характеристики или екологични съображения.

По отношение на гаранционното обслужване Дружеството прехвърля на лизингополучателя правата по общата и гаранционната отговорност на производителя или доставчика, както и правата по сервизните споразумения по отношение на активите в пълния им размер за срока на лизинговия договор. При необходимост лизингополучателят прави рекламации и насочва всички свои претенции по гаранционната отговорност, както и по сервизните споразумения, директно към доставчика или производителя на активите, предмет на лизинговия договор.

Лизингополучателят придобива правото на собственост върху активите след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания.

Дружеството предоставя възможност за предварително изкупуване, при която лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху активите преди изтичане на срока на договора. При лизинг на транспортни средства и леки автомобили за периода на лизинга на лизингополучателя се издава пълномощно за ползването им в страната и чужбина.

Клиентите на Кюн Лизинг България могат да се възползват и следните допълнителните услуги:

- Застрахователно посредничество.

- Счетоводно обслужване – вкл. всеобхватно данъчно планиране и разработка на цялостни данъчни стратегии, чието съблюдаване се извършва заедно с клиента при желание.

- Правно обслужване и недвижими имоти – превантивно консултиране в областта на: банково дело и финанси, защита на конкуренцията, интелектуална собственост, концесии, медии, издателства. реклама, недвижима собственост, нотариални услуги, обществени поръчки, представителство на чужди фирми, приватизация, природни ресурси и енергия, собственост и строителство, телекомуникации и информационни технологии, трудово и осигурително право, търговски арбитраж, корпоративно право.

- Събиране на вземания – на клиентите може да бъде оказано съдействие в преговори с кредитори и умело управление на несъстоятелност, като Дружеството поема пълно представителство на длъжника пред кредиторите.

Лизинг на леки автомобили

Кюн Лизинг България предлага финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. Стартирана е и Програма за финансов лизинг на леки автомобили (нови и употребявани до 1 година) за физически лица.

При финансов лизинг минималната първоначална вноска е в размер от 5% (при употребявани автомобили - 10%) от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг.

Срокът на финансиране е от 1 до 5 години (при употребявани автомобили - до 4 години), като валутата на плащане на лизинговите вноски е евро или български лева.

Допълнително обезпечение не се изисква.

Срокът на оперативния лизинг може да бъде 3 или 4 години. Дружеството може да изиска парична гаранция в размер до 3 месечни ренти, която се възстановява при изтичане на лизинговия срок.

Валутата на плащане на лизинговите вноски е евро или български лева.

Месечните ренти се определят от цената на автомобила, предмет на лизингова сделка, и срока на финансиране. Върху месечните ренти се начислява и дължи ДДС.

Предлаганите схеми са с равни месечни вноски.

Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (в случай на такива по желание на Лизингополучателя), застрахователни премии и др., не са включени в месечните ренти. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или по желание на Лизингополучателя се включват в месечните ренти. Предоставя се и възможност за договаряне на допълнителни услуги, включени в месечните ренти (по желание на Лизингополучателя).

Финансов лизинг на яхти, лодки и любителски летателни средства

При тази лизингова схема минималната първоначална вноска (от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг) е в размер на 30% за нови и 35% за употребявани до 2 години яхти, лодки и любителски летателни средства.

Срокът на финансиране е от 1 до 5 години (при употребявани яхти, лодки и любителски летателни средства – до 4 години).

Като допълнително обезпечение Дружеството изисква Бербоот сертификати и подобни в зависимост от законодателството.

Финансов лизинг на бизнес транспортни средства

Кюн Лизинг България финансира закупуването на нови и малко употребявани транспортни средства чрез финансов или оперативен лизинг на дружества, занимаващи се с превозваческа дейност на територията на България и Европа, желаещи да обновят и модернизират наличния си автомобилен парк. Програмата за лизинг на транспортни средства е насочена и към спедиторски компании и други търговски дружества, имащи интерес от лизинг на товарни автомобили с цел подпомагане на основната си търговска или производствена дейност. Транспортните средства може да бъдат шасита, ремаркета или полуремаркета, цистерни, автобуси, микробуси и др.

Минималната стойност на лизинга е 10 000 евро.

При финансов лизинг на нови транспортни средства се изисква минимална първоначална вноска 10% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг.

Срокът на финансиране е до 5 години, без допълнително обезпечение.

За финансов лизинг на употребявани транспортни средства те следва да са в добро техническо състояние, да са произведени след 2002 г. и да са с Евро 3 или по-съвременен двигател. В случая Кюн Лизинг България изисква първоначална вноска в размер най-малко 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора. В зависимост от вида на транспортното средство, годината на производство, изминатите километри, техническото състояние и цената на доставчика, размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение.

Срокът на финансиране е до 4 години. Валутата на плащане на лизинговите вноски е евро или български лева.

Не се изисква допълнително обезпечение.

Финансов лизинг на нова или употребявана техника и механизация

Кюн Лизинг финансира закупуването чрез финансов лизинг на нова и употребявана техника и механизация в различни отрасли на икономиката като високо строителство, пътно строителство, водно строителство, минно дело, земеделие и др. Това може да бъдат багери+инвентар, грейдери, товарачи, трактори+ прикачен инвентар, комбайни, кари, валяци, фрези, минна техника, бетон-помпи, миксери, бетонови възли и други.

Стойността на лизинговата сделка трябва да бъде минимум 10 000 евро

При лизинг на нова техника и механизация се изисква минимална първоначална вноска в размер на 15% от стойността за лизинг. Срокът на финансиране е до 5 години.

Лизинговите вноски могат да се изплащат както в евро, така и в български лева. Дружеството не изисква допълнително обезпечение.

При финансов лизинг на употребявано производствено оборудване Дружеството изисква минимална първоначална вноска в размер на 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на доставчика размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение.

Срокът на финансиране е до 4 години, без допълнително обезпечение.

Финансов лизинг на ново и употребявано производствено оборудване

Кюн Лизинг България финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново производствено оборудване в различни отрасли на икономиката като хранително-вкусова промишленост, печатни услуги, хартиени изделия и опаковки, търговия, дървопреработване и производство на мебели, производство на строителни материали и строителство, металообработка, сервизни услуги, шивашка и текстилна промишленост, телекомуникации и др. Възможен е и лизинг на употребявано оборудване като металообработващи машини, полиграфическа техника, строителни машини, опаковъчни машини, шивашко и текстилно оборудване и др.

Стойността за лизинга трябва да бъде не по-малка от 10 000 евро.

При ново оборудване дружеството изисква минимална първоначална вноска в размер на 15% от стойността за лизинг. Срокът на финансиране е от 1 до 5 години. Средствата се отпускат в евро, а изплащането на лизинговите вноски може да се извършва в евро или български лева. Кюн Лизинг не се нуждае от допълнително обезпечение.

За финансов лизинг на употребявано производствено оборудване дружеството изисква минимална първоначална вноска в размер на 20% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг. В зависимост от типа оборудване, годината на производство, годината на рециклиране и цената на доставчика размерът на първоначалната вноска подлежи на допълнително уточнение. Срокът на финансиране е от 1 до 4 години. Не се изисква допълнително обезпечение.

Финансов лизинг на недвижими имоти

Кюн Лизинг България финансира закупуването на офиси, търговски и производствени помещения, складови помещения в големите градове. Стойността за лизинга е минимум 50 000 евро. Недвижимите имоти може да се намират в следните градове и курортни комплекси: Албена, Банско, Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Гоце Делчев, Хасково, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сандански, Шумен, Силистра, Слънчев бряг, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Велико Търново, Видин, Враца, Ямбол, Златни пясъци.

За финансов лизинг на недвижими имоти като офиси, търговски помещения и складови бази се изисква минимална първоначална вноска в размер от 10% от оценката на лицензиран оценител, одобрен от Дружеството, а за производствени помещения - 15% от оценката на предварително одобрен лицензиран оценител. Сумата е дължима при подписване на договора за лизинг.

Срокът на финансиране е до 15 години. Както и при другите лизингови продукти, и тук не се изисква допълнително обезпечение.

Кюн и Партньори България ООД
Бул. Витоша 10, ап. 16, ет. 4
1000 София – България
Tel.: +359 2 9377971
Fax: +359 2 9377979
източник: БГ Кредит
Още новини:
2007 – рекордна година за Райфайзен-Лизинг Интернешънъл
ЕИБ предоставя 50 млн. евро на Райфайзенбанк (България) и Райфайзен Лизинг България
Лизинг без такса финансиране предлага Райфайзен
Райфайзен Лизинг удвои активите си към 31 декември 2007г.
Райфайзен Лизинг удвои пазарния си дял през 2006г.

Още теми:
Порше Лизинг БГ ЕООД (Porsche Leasing)
Hypo Alpe-Adria-Leasing ЕООД
Ай Би Ти Лизинг (IBT Leasing)
Алианц Лизинг & Сървисиз
БИ ЕМ Лизинг АД (BM Leasing)
<