прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Сосиете Женерал Експресбанк (Societe Generale Expressbank)
дата: 2007-03-27


В началото на 1993 г. в резултат на сливане на Транспортна банка и 12 по-малки търговски банки е създадена Експресбанк АД Варна. Новата структура, получила пълен лиценз, започва дейността си като универсална банка. До 1999 г. Експресбанк се превръща в един от главните участници в корпоративното банкиране на българския пазар.

През ноември 1999 г. френската Societe Generale Group придобива 97,95% акции в Експресбанк. Мощната финансова група има 86500 служители, включително над 43000 извън Франция, 2600 клонове във Франция и 500 офиса в 75 държави. От този момент Експресбанк започва прилагането на нова стратегия, насочена към гражданите. Без да забравя корпоративните клиенти, тя регистрира съществен растеж чрез разрастване на гамата от услуги и увеличаване на кредитните продукти. Банката успешно пуска в продажба и своя национална дебитна карта.

През 2002 г. SG Експресбанк е удостоена с престижната награда “Качество” на Societe Generale Group. Тя е избрана между 25 други дъщерни дружества, печели и наградата “Банка на годината” на вестник “Банкерь” в категорията “Доверие на клиента”, а през следващата година - и престижната награда "Western Union TOP Country Teams".

От четвърти октомври 2005 г. името на банката става Сосиете Женерал Експресбанк.

Фирмени кредити

Сосиете Женерал Експресбанк предлага финансиране на инвестиции или средства за оборотен капитал в лева и в чуждестранна валута. Кредитирането е предназначено за средни и големи български или международни компании с добри финансови резултати в дейността си и добро позициониране на пазара.

Сосиете Женерал Експресбанк предлага възможности за ползване на следните видове кредити:

* Кредити за оборотни средства
* Овърдрафт по разплащателна сметка
* Револвиращ кредит
* Краткосрочен кредит с фиксиран погасителен план
* Инвестиционни кредити

Възможни са следните видове обезпечения или комбинации от тях, при условие, че не нарушават текущите разпоредби и осигуряват достатъчно покритие: ипотека на недвижими имоти, залог на машини и оборудване, залог на стоки и материали, както и гаранции, издадени от банки, приемани от SG и гаранции, издадени от компанията-майка.

Във връзка със сключването на кредитната сделка Сосиете Женерал Експресбанк изисква от своите клиенти сведения за правен статут, общо финансово състояние, обект на кредитирането (гарантирането), предмет на обезпечението и икономическа свързаност.

Кредити за оборотни средства

Цел на кредитите за оборотни средства може да бъде придобиване на суровини и материали, закупуване на стоки в оборот, на други краткотрайни активи или покриване на текущи разходи.

Видовете кредити за оборотни средства са следните:

Овърдрафт по разплащателна сметка

Кредитно споразумение, по силата на което Банката дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателната сметка до определена кредитна граница при предварително уговорени условия (прилаган лихвен процент; срок за възстановяване, форми на разплащане с трети лица, обезпечение).

Краткосрочен кредит с фиксиран погасителен план

Договор за банков кредит, по силата на който се ползва парична сума за определена цел и при предварително фиксиран погасителен план и други уговорени условия и срок.

Револвиращ (възобновяем) кредит


Договор за банков кредит, по силата на който има възможност в определен срок да се ползват неколкократно кредитни средства до определен размер, като се погасява частично или изцяло задължението с правото за теглене на нови кредити до определен размер.

Кредитите за оборотен капитал обикновено се отпускат за период от 12 месеца.

Инвестиционни кредити


Сосиете Женерал Експресбанк предлага заеми за придобиване на дълготрайни активи, закупуване на предприятия, покупка на дялове и акции, ново строителство, реконструкция и разширяване, проектно финансиране.

Срокът на инвестиционните заеми може да достигне до 7 години. Конкретните условия са обект на договаряне.

Кредити със специално предназначение в областта на земеделието

Тези кредити са създадени специално за клиенти, чиято дейност е в областта на земеделието. Те са различни видове в зависимост от специфичните нужди на клиентите.

Чрез кредита за финансиране на зърнопроизводители срещу складови записи Банката дава възможност на зърнопроизводителите сами да определят момента за закупуване и продажба на зърното, когато цените са най-изгодни за тях.

Заедно с Държавен фонд "Земеделие" Банката предлага и следните кредитни линии: Преференциален инвестиционен кредит и Финансиране покупката на земеделско оборудване от страна на производителя.

Не на последно място Сосиете Женерал Експресбанк предлага и инвестиционни кредити за проекти, които ще бъдат рефинансирани от САПАРД.

Кредит „SG Партньор”

SG партньор е специално разработена формула за кредитиране на малки и средни предприятия, предлагаща кредити за оборотни средства и за малки инвестиционни проекти. За кредитиране могат да кандидатстват търговци с минимум 1 година и половина дейност.

Размерът на кредита е до 150 000 лева или еквивалента им в евро, като процесът на получаването му е свързан с опростена процедура, минимални формалности и бърз отговор до 48 часа. Не се изисква бизнес план.

„SG Партньор” за оборотни средства (овърдрафт или кредит с погасителен план) се отпуска в лева или евро със срок 5 години и с преразглеждане на 12 месечен период. Размерът му е от 10 000 до 150 000 лв., а лихвеният процент започва от 7.75%.

„SG Партньор” за инвестиционни проекти е кредит в лева или в евро със срок на погасяване от 24 до 120 месеца и гратисен период от 3 до 6 месеца. Минималната сума е 10000, а максималната - 150 000 лв. Изисква се и самоучастие в проекта минимум 20%.

Доколкото една нова инвестиция често води и до необходимост от финансиране и на оборотен капитал, със „SG Партньор” може да се финансират при същите условия едновременно и двете позиции. Обезпечението на кредита може да бъде ипотека, залог на оборудване или паричен депозит.

Програма „Експерт”

Програмата представлява специализиран продукт за кредитиране на лица със свободни професии. Тя обединява три кредита, адаптирани към съответните потребности и професионални приоритети:

* Кредит за оборотен капитал;
* Инвестиционен кредит за покупка на оборудване и/или недвижим имот за професионални цели;
* Кредит „Начало” за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика.

Получатели на кредитите от програма „Експерт” могат да бъдат физически или юридически лица, отговарящи на следните изисквания:

- Придобита правоспособност за упражняване на дейност като лекар, зъболекар, фармацевт, адвокат, нотариус, дипломиран експерт счетоводител, архитект, проектант и др., независимо от правния статут – ЕТ, търговско дружество, кооперация или сдружение;

- професионална практика от минимум 6 месеца за лекари и зъболекари, работещи по договор с НЗОК, и минимум 12 месеца за всички останали професии;
- годишни приходи от продажби максимум 1 млн. лв.

Отпускането на кредита става бързо, с минимални формалности и без изискване за бизнес план. Погасява се с равни месечни вноски, включващи главница и лихва при следните такси за обслужване на кредитите:

* Еднократна такса за управление – 1% върху сумата на кредита
* Такса при частично предсрочно погасяване – 1% .
* Такса за пълно предсрочно погасяване:

С нов кредит от Сосиете Женерал Експресбанк – 3%.
Без нов кредит от Сосиете Женерал Експресбанк – 5%.

Кредитът за оборотен капитал осигурява финансиране за покриване на краткосрочни нужди от финансови средства на еднолични търговци, физически лица или търговски дружества. Не се изискват разходооправдателни документи.

Размерът на кредита е от 1000 до 20000 лв. или равностойността им в евро със срок на погасяване максимално 12 месеца.

Лихвените проценти са: в лева – от 8,5% до 11,50%; в евро – от 7.9% до 10.9%.

Като гаранция се изисква встъпване в дълга на съпруг/а за ЕТ и физически .лица или встъпване в дълга на двама от съдружниците в търговското дружество.

Инвестиционният кредит по програмата „Експерт” осигурява дългосрочно финансиране за придобиване на оборудване за професионалната дейност, както и за покупка на недвижим имот – кабинет, кантора, ателие и др.

При покупка на оборудване, ремонт и други инвестиции сумата по кредита може да бъде от 1000 до 150000 лв. или равностойността им в евро. Срокът за погасяване на суми до 20000 лв. е от 12 до 84 месеца, а за суми над 20 000 лв. – от 12 до 120 месеца. Гратисен период до 6 месеца е възможен само за кредити над 7000 лв. и срок за изплащане над 36 месеца.

Лихвените проценти варират от 7,5% до11,5% в лева и от 6.9% до 10.9% в евро.

Обезпеченията за кредити над 20000 лв. са ипотека на недвижим имот и/или залог на оборудване.

За покупка на недвижим имот размерът на кредита е от 5000 лв. до 80% от стойността на инвестицията, потвърдена от лицензиран оценител. Връщането на средствата става в срок от 12 до 180 месеца. Има и гратисен период до 6 месеца за суми над 7000 лв. и срок за изплащане над 36 месеца.

Лихвените проценти са от 7,5% до 10,5% в лева и от 6.9% до 9.9% в евро.

За обезпечение е необходима ипотека на недвижимия имот, обект на кредита.

И при двата вида кредити Банката предвижда като други гаранции встъпване в дълга на съпруг/а за ЕТ и физически лица или встъпване в дълга на 2-ма от съдружниците в търговското дружество.

Кредит „Начало” е със специално адаптирани параметри и преференциален лихвен процент за млади специалисти, завършили образованието си преди не повече от 3 години или специалисти, започнали самостоятелна практика преди по-малко от 1 година. Не се изискват разходооправдателни документи.

Отпусната сума може да варира от 1000 до 20000 лв. или равностойността им в евро със срок на погасяване от 12 до 60 месеца. Предвиден е и гратисен период до 6 месеца.

Лихвените проценти са от 7,5% до 10,5% в лева и от 6.9% до 9.9% в евро.

Обезпечението за суми до 10000 лв. е поръчителство, а за суми над 10000 лв. – ипотека или залог на банков депозит.

Кредит „SG Авто финанс”

„SG Авто финанс” е кредит за закупуване на фирмен лек и лекотоварен автомобил. За него могат да кандидатстват търговци с минимум 2 години дейност.

Банката предлага добри лихвени проценти, срок за изплащане от 12 до 48 месеца, опростена процедура и бърз отговор - до 72 часа. Погасяването става на равни месечни вноски. Изисква се първоначална вноска 20 % от цената на автомобила.

Лихвеният процент зависи от срока и вида на валутата според следната таблица:

   Лева Евро
   10.0% за 1 г. 9.0% за 1 г.
   10.5% за 2 г. 9.5% за 2 г.
   11.0% за 3 г. 10.0% за 3 г.
   12.0% за 4 г. 11.0% за 4 г.
 
Отпускането на кредита за покупка на фирмен автомобил се осъществява на базата на сключен договор между банката и купувача. Договорът за покупко-продажба се сключва с доставчик на автомобила, с който банката е сключила рамково споразумение.

Купувачът придобива собствеността върху автомобила след изплащане на кредита.

Гаранциите са Особен залог върху автомобила, който се финансира, както и задължителни застраховки "Авто каско" и "Гражданска отговорност".

Банкови гаранции

Банковата гаранция е неотменяемо задължение на банка да плати определена сума в случай на неизпълнение на задължения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск. Банковата гаранция не е самостоятелна форма на плащане, каквито са акредитивът и инкасото, но често се прилага в съчетание с тях, за да се получи по-силна обвързаност между страните по вьншно-тьрговските сделки.

SG Експресбанк предлага следните основни видове банкови гаранции:

* гаранция за плащане,
* гаранция за участие в търг,
* гаранция за добро изпьлнение на договора,
* гаранция за авансово плащане,
* гаранция за кредит,
* митнически гаранции,
* авал.

Гаранцията се издава въз основа на искане, сключено между фирмата-наредител и банката-издател. Необходими документи са копие от външнотърговския договор, проформа-фактура, образец на гаранцията и др.

Издаването на гаранцията става след разглеждане финансовото състояние на наредителя, вида и надеждността на предоставеното обезпечение, вида на ангажимента и др.

Стендбай акредитивите са междинна форма между акредитив и гаранция, платима при първо поискване. Те се разглеждат и издават по същия начин, както банковите гаранции. Сосиете Женерал Експресбанк издава стендбай акредитиви съгласно ISP98, ICC публикация 590.


Кредити за граждани


Овърдрафт по разплащателна сметка

Овърдрафтът по разплащателна сметка е краткосрочен кредит за по-гъвкаво управление на бюджета на домакинството. Получатели могат да бъдат работещи по безсрочен трудов договор със стаж над 6 месеца с доходи, превеждани по сметка в банката, пенсионери, получаващи пенсията си по разплащателна сметка в банката, както и други клиенти - наемополучатели, свободни професии, спестители, които получават редовни и доказуеми доходи от наеми, хонорари и лихви по разплащателна сметка в Сосиете Женерал Експресбанк.

Размерът на овърдрафта може да бъде до 100% от дохода, превеждан по сметка в банката. Срокът е 1 година с възможност за автоматично предоговаряне в края на едногодишния срок. Лихви се начисляват само върху реално използваната част от разрешения овърдрафт, като падежът за заплащане на лихвите върху ползваната сума на овърдрафта е последният работен ден от месеца.

Клиентът заплаща годишна такса за управление съгласно Тарифата за такси и комисионни на банката.

Гаранция по заема е Залог върху бъдещи вземания. Усвояването и погасяването на овърдрафта е по разплащателната сметка, което позволява следенето на ползваните суми при максимална прозрачност и автоматично погасяване на задълженията с всяко постъпление на пари по сметката.

Потребителски кредит „Експресо”

Кредит „Експресо” е предназначен за лични или семейни нужди на пълнолетни български граждани с постоянно местожителство в страната:

* с постоянни доходи по безсрочен трудов договор;
* с постоянни доходи по срочен трудов договор (вж. Гаранции);
* упражняващи свободна професия (лекари, юристи, нотариуси);
* получаващи декларирани доходи от наем на недвижим имот.

Предмет на финансиране може да е всяка покупка на потребителски стоки, пътуване, преместване, всяка извънредна нужда или семейно събитие.

Задължително условие за кредитополучателя е да превежда заплатата си (други възнаграждения) по сметка в банката. В случай, че размерът на кредита е определен на базата на доходите на двамата съпрузи, изискването за превод на заплатата по банкова сметка се прилага и за доходите на съпруга, които трябва да пристигат по сметката, обслужваща кредита. Изисква се и задължителна застраховка "Живот".

Сумата на кредита е от 500 до 25 000 лв. Срокът варира от 6 до максимум 96 месеца. Кредити със срок над 84 месеца се отпускат на клиенти, работещи в одобрени от банката фирми.

Лихвеният процент по кредит „Експресо” е свързан с базисния процент на Сосиете Женерал Експресбанк плюс надбавка. Базисният процент, наричан базисен процент Сосиете Женерал Експресбанк, е процент, определен от банката и може да се променя по решение на Управителния съвет. Надбавката при кредит „Експресо” може да се променя според търговската политика на Сосиете Женерал Експресбанк.

Кредит „Експресо” се погасява на равни месечни вноски, удържани от преведеното по разплащателната сметка на клиента в банката възнаграждение.

Необходими документи за лица с доходи по трудово правоотношение са подписани и подпечатани от работодателя фишове от последните 3 заплати, копие от трудов договор, подписан договор с работодателя за превеждане на заплатата и/или другите доходи по банкова сметка (изпраща се служебно на работодателя от банката) . Необходими са и референция от банката-кредитор, ако клиентът ползва други кредити или е поръчител. Ако съпругът/ата на кредитополучателя е на трудов договор, се взима предвид и неговият/нейният доход - фишовете от последните три заплати, подписани и подпечатани от работодателя. Ако работодателят е частна фирма, кредитоискателят следва да подготви и Удостоверение за платени социални осигуровки.

За гражданите, упражняващи свободни професии, Банката изисква данъчна декларация за последния приключил данъчен период, счетоводни отчети за последния отчетен период (ако такива се съставят) и извлечение от сметките, по които се получават доходите.

Лица с доходи от наем на недвижим имот представят договор за наем, документ за собственост върху имота и данъчна декларация за последния приключил данъчен период.

При необходимост Банката си запазва правото да поиска да се представят и други допълнителни документи, доказващи, че доходът е действителен и законен.

Студентски кредит

Студентският кредит е предназначен за финансиране на обучението в продължение на няколко години, което включва такси за обучение, разходи за живот, разходи, свързани с учебния процес, пътувания, наеми и др.

Получатели могат да са пълнолетни български граждани, записани за редовно обучение в българско висше училище, приети да следват в чужбина редовно обучение или редовни студенти в Колеж в страната.

Сумата на кредита е минимум 500 и максимум 15 000 лева (или еквивалентът им в евро).

Сосиете Женерал Експресбанк предлага два варианта на Студентския кредит с възможности за частичен гратисен период за погасяване.

* С частичен гратисен период - от 12 до 84 месеца максимум.
* Без гратисен период - от 12 до 48 месеца максимум.

Лихвеният процент по Студентски кредит е свързан с базисния процент Сосиете Женерал Експресбанк плюс надбавка. Надбавката при Студентски кредит може да се променя според търговската политика на Банката.

Гаранцията, необходима за отпускане на Студентски кредит е поръчителство от родителите на студента.

Погасяването на Студентския кредит става чрез превеждане на сума в размер на анюитетната вноска и/или на лихвите в зависимост от това кой от посочените по-долу начини на погасяване е избран:

+ Незабавно погасяване, което включва главницата и лихвите. В този случай студентският кредит се погасява на равни месечни вноски, удържани от преведената по разплащателната сметка на кредитополучателя в банката сума.
+ Погасяване с частичен гратисен период, през който се плащат единствено лихвите по кредита. В този случай студентският кредит се обслужва единствено чрез погасяване на лихвите по кредита, удържани от преведената по разплащателната сметка на кредитополучателя в банката сума. С изтичане на частичния гратисен период започва погасяването на кредита (главница и лихви).

Сосиете Женерал Експресбанк събира такса при усвояване на кредита според Единната тарифа на банката.

Кредит „Фортисимо”

Кредит „Фортисимо” е банков кредит, който Сосиете Женерал Експресбанк отпуска на своите клиенти като ползва за обезпечение съществуващ техен паричен депозит в лева или валута. Кредитът се отпуска на пълнолетни български граждани и/или лица, упражняващи свободна професия за частните им нужди. Предмет на финансиране може да е всяка покупка на потребителски стоки, пътуване, преместване, всяка извънредна нужда или семейно събитие.

Кредит „Фортисимо” позволява на клиентите да финансират нуждите си незабавно и разсрочват във времето изплащането, като едновременно с това запазват спестяванията си, продължавайки да получавате лихва по тях. Лихвеният процент е по-нисък, отколкото при кредит „Експресо”.

Задължително условие за кредитополучателя е залог върху депозита, който се блокира за целия срок на кредита.

Сумата на кредита може да бъде между 500 и 25 000 лв . с продължителност на изплащането от 12 до 84 месеца . Лихвеният процент по кредит „Фортисимо” също е свързан с базисния процент Сосиете Женерал Експресбанк плюс надбавка.

Кредитът се погасява на равни месечни вноски, които се удържат от разплащателната сметка на клиента в Банката. Осигуряваните средства по разплащателната сметка могат да бъдат месечни възнаграждения, приходи от наеми и др. преводи от сметки в други банки, включително и лихвите по депозита, ако стигат за покриване на месечната вноска на кредита .

Сосиете Женерал Експресбанк събира такса при усвояване на кредита според Единната тарифа на банката.

Жилищни кредити

Сосиете Женерал Експресбанк отпуска Жилищни кредити за покупка на завършен апартамент, къща или вила, за строителство и довършителни работи на апартамент или къща, както и кредит „Мост”. Има и възможност за едновременно одобрение на кредит за покупка и ремонт на новозакупеното жилище.

Жилищният кредит е предназначен за личните нужди на пълнолетни български граждани, работещи по безсрочен трудов договор, както и лица, упражняващи свободни професии или дейност като еднолични търговци.

Банката финансира до 80% от стойността на проекта без ограничение в абсолютния максимален размер на кредита, като усвояването може да бъде еднократно или на части.

Изплащането е за максимален срок до 25 години с гратисен период до 18 месеца. Има възможност за частично или пълно предсрочно погасяване.

Лихвеният процент по жилищните кредити е свързан с базисния процент Сосиете Женерал Експресбанк плюс надбавка. Процентът остава фиксиран за целия срок на кредита, ако базисният процент Сосиете Женерал Експресбанк не се промени с повече от +2 или -2 пункта от стойността му в деня на сключване на договора за кредит.

При превод на дохода по сметка в Сосиете Женерал Експресбанк лихвите са следните:

Срок Лева Евро Щатски долари
до 15 год 6,4 % 5,9 % 6,4 %
до 20 год. 6,9 % 6,4 % 6,9 %
до 25 год 7,15 % 6,65 % 7,15 %
 
Банката дава отговор на искането за кредит до 5 работни дни. Няма такса за проучване

Видовете жилищни кредити са следните:

Кредит за покупка на жилище

Минималният резмер е 5000 лв. или равностойността в евро или щатски долари, а максималният – до 80% от стойността на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител. Срокът за изплащане е от 3 до 25 години.

Първоначалната вноска трябва да е минимум 20% от общата цена на имота. При подаване на молба за жилищен кредит, клиентът трябва да представи доказателство, че притежава тази сума. Той може да представи документ, че е превел сумата на продавача, или че разполага с необходимата сума по разплащателната си сметка.

Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски. Датата на падеж на погасителните вноски е 5-то число на месеца.

Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В случай на частично погасяване се предвижда нов погасителен план с промяна на месечната вноска или намаляване на продължителността на изплащането.

Обезпечението е първа по ред ипотека върху имота, който се финансира от банката плюс задължителна застраховка “Живот, трайна и пълна нетрудоспособност” на кредитоискателя и задължителна имуществена застраховка на ипотекирания имот

Таксите се определят според Тарифата за такси и комисиони на Сосиете Женерал Експресбанк.

Кредит за строителство

Размерът на кредита е от 5000 лв. (или равностойност в евро или щ. долари) до 80% от стойността на строителния проект, но не повече от 80% от пазарната оценка на предложения за обезпечение недвижим имот.

До завършване на строежа получателите на кредита за строителство ползват гратисен период. След завършване на строителните работи кредитът се погасява на равни месечни вноски за срок от 3 до 25 год., в т.ч. гратисен период до 18 месеца.

Обезпечението представлява ипотека върху новостроящия се имот или друг имот на кредитоискателя или на трето лице или ипотека върху терена при строителство на къща. Изискват се още задължителна застраховка “Живот, трайна и пълна нетрудоспособност” на кредитоискателя и Задължителна имуществена застраховка на ипотекирания имот.

Таксите са според Тарифата за такси и комисионни на Сосиете Женерал Експресбанк.

Кредит „Мост”

Кредит „Мост” е предназначен за клиенти, които желаят да закупят ново жилище и същевременно да продадат друг собствен имот. С кредита клиентът получава финансиране до 100% от цената на новия имот. Тази сума включва кредит „Мост” до 70% от пазарната оценка на имота, обявен за продажба.

Кредит „Мост” замества личното участие при покупката и е равен на мин. 20% от стойността на новото жилище. След отпускането на кредита клиентът разполага с максимален срок от 12 месеца, за да продаде старото си жилище и да погаси изцяло кредита, без заплащане на такса за предсрочно погасяване. През периода „Мост” се изплащат само лихви, а след връщане на частта „Мост” започва погасяването на остатъка от кредита с равни месечни вноски за срок от 3 до 25 год.

Кредит „Мост” се обезпечава с ипотека на новозакупеното жилище.

Нецелеви ипотечен кредит

Нецелевият ипотечен кредит е предназначен за пълнолетни български граждани с постоянни доходи по безсрочен трудов договор, с доходи по срочен трудов договор (при определени условия), както и за упражняващи свободна професия (лекари, юристи, нотариуси) или упражняващи дейност като ЕТ.

Гаранция за изплащането на кредита е ипотека на завършен недвижим имот. Изискват се и задължителна застраховка "Живот, трайна и пълна нетрудоспособност" на кредитополучателя, както и застраховка на ипотекирания в полза на банката имот.

Сумата на кредита е минимум 5000 лв. (или равностойността в щ. долари или евро) и максимум 70% от пазарната оценка на ипотекирания недвижим имот.

Срок на погасяване - от 3 до 15 години.

Лихвеният процент по нецелевия ипотечен кредит е свързан с базисния процент Сосиете Женерал Експресбанк плюс надбавка. Той остава фиксиран за целия срок на кредита, ако базисният процент Сосиете Женерал Експресбанк не се промени с повече от +2 или -2 пункта от стойността му в деня на сключване на договора за кредит.

Кредитът се погасява на равни месечни вноски.

Необходими документи за лица с доходи по трудово правоотношение са фишовете от последните 3 заплати, подписани и подпечатани от работодателя, копие от трудов договор, подписан договор с работодателя за превеждане на заплатата и/или другите доходи по банкова сметка (изпраща се служебно на работодателя от банката) . Изисква се референция от банката кредитор, ако клиентът ползва други кредити или е поръчител. Ако съпругът/ата е на трудов договор, неговият/нейният доход също се взима предвид, като са нужни фишовете от последните три заплати, подписани и подпечатани от работодателя. Банката изисква и удостоверение за платени социални осигуровки при работодател частна фирма.

За гражданите, упражняващи свободни професии или дейност като ЕТ, са необходими данъчна декларация за последния приключил данъчен период, счетоводни отчети за последния отчетен период и извлечение от сметките.

Банката изисква и документи, свързани с ипотекирания имот - за собственост на имота, удостоверение за липса на тежести, както и оценка на имота, направена от оценител, посочен от Банката.

При необходимост Банката си запазва правото да поиска да се представят и други допълнителни документи.

Централен офис на Сосиете Женерал Експресбанк
Варна 9000, бул. "Вл. Варненчик" 92
тел. +359 52 686 100
факс +359 52 601 681 e-mail: [email protected]


източник: БГ Кредит
Още новини:
Societe Generale Expressbank стартира нови имиджови клипове с участието на три звезди
Societe Generale Експресбанк обяви откриването на нов офис „Технически университет” в гр. София
Societe Generale Експресбанк обяви откриването на обновения си централен офис в София
Societe Generale Експресбанк подписа споразумение за сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители в България
Societe Generale Експресбанк понижава лихвите за потребителски кредит „Експресо”

Още теми:
Сосиете Женерал Експресбанк (Societe Generale Expressbank)
<