прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Търговска банка “Алианц България” АД (Allianz bank)
дата: 2007-03-14


ТБ "Алианц България" АД е универсална търговска банка със седалище в гр. София. Създадена е през 1997 г. Банката приема името на основния си акционер – “Алианц България Холдинг”, на 13 октомври 2003 г., като преди това е известна с името ТБ "България инвест".

ТБ "Алианц България" АД предлага своите продукти в над 60 клона и офиси, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

ТБ "Алианц България" АД е:

* Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа;
* Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа;
* Член на Българска фондова борса - София АД;
* Член на Централен депозитар АД;
* Член на Асоциацията на търговските банки;


ТБ "Алианц България" предоставя възможност за ползване от фирми и граждани на различни по срок и размер заеми относно инвестиции, оборотни средства, покупка на жилище, кола, бяла и черна техника, както и покриване на текущи нужди:

Благодарение на сътрудничеството на банката с останалите дружества от Алианц България Холдинг, Банката предлага и пакети от безплатни застраховки към различните кредитни продукти.


Кредити за Малки и Средни Предприятия

Кредит „инвестиции”

Кредитният продукт е предназначен за инвестиционни проекти, реализирани на територията на Република България, свързани с производствена, складова или търговската дейност. Средствата могат да бъдат използвани за наемане и купуване на офисни площи, оборудване, технологични съоръжения, машини, транспортни средства и др.

Предимства на кредита са по-дългият гратисен период, съобразен със сроковете на инвестицията и по-ниската лихва за гратисния период, както и липсата на изискване за самоучастие при реализация на инвестиционния Възможно е и разсрочено плащане на таксата за управление и обработка.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП.

Размерът на кредита е минимум 25 000 евро, максимум до 200 000 евро или 400 000 лева. Финансират се до 100 % от инвестицията без ДДС, без ограничение за самоучастие.

Срокът на кредита е до 7 години, а гратисният период - съобразно сроковете на реализация на инвестицията, но не повече от 18 месеца.

Годишната лихва за кредити в евро е, както следва:
- от 6,5% за гратисния период, базиран на LIBOR + надбавка;
- от 8,25% за останалия срок на кредита, базиран на LIBOR + надбавка.

Банката предлага и следната годишна лихва в лева:
- от 7% за гратисния период, базиран на LIBOR + надбавка;
- от 8,75% за останалия срок на кредита, базиран на LIBOR + надбавка.

Обезпечение по кредита могат да бъдат материални активи (сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др.) , както и нематериални активи (вземания, търговски марки и др.).

Банката определя и следните такси и комисиони:
- Без такса за проучване;
- такса за управление и обработка - 1 % върху разрешения размер за първата година от срока на действие, събирана на тримесечие, както и такса от 0,5 % върху остатъка от главницата за всяка следваща година, събирана ежегодно в първия месец от всяка една година;
- еднократна такса при предсрочно издължаване - 5% върху предсрочно погасената сума при рефинансиране от друга банка или 1% върху предсрочно погасената сума при издължаване със собствени средства.

Кредит „експорт”

Кредит „Експорт” е предназначен за финансиране с оборотни средства на експортно ориентирани фирми. Характеризира се с атрактивна лихва за целия период на издължаване, индивидуален погасителен план, гратисен период и условия за многократно револвиране.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП, за които над 30% от приходите се формират от износ.

Кредитът е за оборотни средства, свързани с дейността. Размерът му може да достигне до 250 000 евро или равностойността в щатски долари.

Срокът на кредита е до 18 месеца, с опция за удължаване и многократно револвиране. Общият максимален срок на е до 60 месеца.

Погасяването се извършва по индивидуален погасителен план и с гратисен период, съобразен с характера и целта на финансирането.

Годишна лихва:
- В евро – от 7,5 %, базиран на 6 м. LIBOR;
- в щатски долари – от 8,5%, базиран на 6м. LIBOR.

Обезпечение на кредита могат да бъдат материални активи (сгради, земи, машини, съоръжения, транспортни средства, стоки, продукция на склад и др.), както и нематериални активи (вземания, търговски марки и др.).

Банката събира такси и комисиони съгласно своята тарифа.

Ипотечен бизнес кедит

Ипотечният бизнес кредит на Търговска банка „Алианц България” е предназначен за закупуване и / или ремонт на съществуващи офисни / административни и търговски площи. Банката кредитира преимуществено работещи фирми с бизнес история и опит (минимум 1 година), чиято основна дейност е свързана с целта на инвестицията. Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в страната, отговарящи на критериите, дефинирани в Закона за МСП.

Кредитът се характеризира с по дълъг срок на погасяване, по-благоприятни условия за фирмата при директна покупка на недвижимия имот (възможност за възстановяване на ДДС, признаване на амортизацията като разход и др.) и възможност за разсрочено плащане на таксата за управление и обработка.

Размерът на кредита е до 70% от оценката на пазарната стойност на закупувания и ипотекиран недвижим имот, определена от лицензиран оценител на банката. Той обаче не може да надхвърли 250 000 евро или 500 000 лева,

Срокът за погасяване на кредита е до 10 години с възможност за едногодишен гратисен период.

Годишната лихва е, както следва:
* за кредити в евро със срок от 1 до 5 години - 7.9%, базиран на LIBOR + надбавка;
* за кредити в евро със срок от 5 до 10 години - 8.35%, базиран на LIBOR + надбавка;
* за кредити в лева със срок от 1 до 5 години - 8.4%, базиран на ОЛП + надбавка;
* за кредити в лева със срок от 5 до 10 години - 8.85%, базиран на ОЛП + надбавка.

Обезпечение може да бъде закупеният и/или ремонтиран с кредита имот, както и всеки друг, приемлив за Банката.

ТБ „Алианц България” определя следните такси и комисиони:
- За първата година - 1% върху разрешения размер на кредита.
- За следващите години 0.25% върху остатъка от кредита в началото на всяка година.

Кредит за Покупка на земеделски земи

Кредитополучатели могат да бъдат регистрирани земеделски производители, обработващи над 500 декара земя, за срок не по-малко от 2 години. При кандидатстване не се изисква детайлен бизнес план. Средствата могат да бъдат използвани за закупуване на обработваните под аренда или други земеделски земи от първа до пета категория.

Размерът на кредита е максимум до 400 000 лева. Има и други ограничения – финансира се до 70% от стойността на закупуваната земя при цени не повече от 300 лв./дка за 1 и 2 категория земя и не повече от 250 лв./дка за 3, 4 и 5 категория.

Срокът за погасяване на кредита е до 20 години, с гратисен период до 12 месеца. Средствата може да бъдат усвоени еднократно или на траншове с минимален размер на всеки транш 3000 лв. до 6 месеца от датата на разрешаването.

Погасителният план може да бъде по избор на клиента - на месечни вноски с отчитане на сезонността на производството или при равни годишни вноски.

Годишната лихва зависи от срока на погасяването:
- за кредити със срок от 1 до 5 години – от 8,75%, базирана на ОЛП на БНБ+надбавка;
- за кредити със срок от 5 до 10 години – от 9,25%, базирана на ОЛП на БНБ+надбавка;
- за кредити със срок от 10 до 15 години – от 9,75%, базирана на ОЛП на БНБ+надбавка;
- за кредити със срок от 15 до 20 години – от 10,25%, базирана на ОЛП на БНБ+надбавка.

За обезпечение по кредита служи закупената с кредита земеделска земя или притежавана собствена земя (на кредитоискателя или на трети лица), приемлива като стойност и категория.

Таксите и комисионите за първата година са в размер 1 % върху разрешения размер на кредита. За следващите години - 0.25% върху остатъка от кредита в началото на всяка година.

Кредит „Автомобил”

Кредитът „Автомобил” за фирми е с максимален размер 50 000 евро или равностойността им в лева, до 90% от стойността на автомобила. Има и минимален размер - 25% от застрахователната стойност на автомобила.

Срокът за погасяване е от 1 до 5 години, а обезпечението се извършва чрез залог върху автомобила, закупен със средствата от кредита или Запис на заповед за сумата на кредита.

Условие за отпускане е сключването (за сметка на кредитополучателя) на застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" на автомобила в ЗПАД "Алианц България". При покупка на употребяван автомобил той следва да бъде взет от търговец, с който банката има сключен договор. Възрастта на употребявания автомобил може да бъде до 5 години, но сборът от тази възраст и срока за погасяване на кредита не може да надхвърля 6 години (напр. за автомобил в третата година, максималният срок на кредита е 36 месеца).

Банката не предоставя кредити за закупуване на автомобили за таксиметров превоз или охранителна дейност.

Погасяването на кредита става с равни месечни вноски и има възможност за предсрочно погасяване.

Годишната лихва е съгласно Тарифата на Банката.

По този кредит Банката събира еднократна промоционална административна такса от 1,95% върху разрешения размер на кредита, а таксата за предсрочно погасяване е по договаряне от 0,1% до 1% върху предсрочно погасяваната част от кредита.

Банката предлага като бонус безплатна застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс" в ЗПАД "Алианц България" с всеки отпуснат кредит "Автомобил".

Необходимите документи за юридически лица и ЕТ са:
* Искане за отпускане на кредит
* Копие от решение за регистрация на фирмата;
* Удостоверение за актуално правно състояние;
* Копие от удостоверение - код по БУЛСТАТ;
* Копие от удостоверение за обща данъчна регистрация и регистрация по ДДС;
* Устав, учредителен договор на дружеството;
* Паспортни данни или лични карти на представляващите фирмата;
* Протокол от заседание на дружеството за взето решение за ползване на кредит и правомощия на представляващия фирмата;
* Годишни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на фирмата за последната година и последен тримесечен период;
* Удостоверение от Данъчна служба за дължими данъчни и други публични задължения;
* Спецификация (оферта) на автомобила.

Банката си запазва правото да поиска допълнителни документи.


Кредити за граждани

ТБ "Алианц България" предоставя на физически лица възможност за ползване на различни по срок и размер кредити. Предимство на кредитите са безплатните застраховки. Благодарение на сътрудничеството на банката с останалите дружества от Алианц България Холдинг, тя предлага пакети от безплатни застраховки към различните кредитни продукти. Възможни са и други преференциални условия – напр. потребителски кредит с по-ниска лихва при открит депозит "Сърф", престоял в банката повече от 1 година. При кандидатстване за жилищен кредит Банката дава бърз отговор относно размера и условията на кредита до 24 часа след подаване на Искането за кредит.

Кредит "Жилище" - с безплатни застраховки "Живот" и "Имущество" за целия срок на кредита

Цел на кредита е покупка на жилище, на недвижим имот в строеж, ремонт, строителство на къщи, магазини, ателиета, офиси и кабинети или рефинансиране на ипотечен кредит, отпуснат от друга банка.

Размерът на кредита е до 150 000 евро / щатски долара или равностойността им в лева. Предоставят се до 70% от стойността на имота.

За обезпечение е необходима ипотека върху недвижим имот.

Изплащането на кредита е според възможностите и месечния доход на кредитополучателя. Минималният срок на погасяване е 5 години, а максималният - 20 години.

Условие за кандидатстване е сборът от възрастта на кредитополучателя и срока на кредита да бъде до 60 години (за жените) и 63 години (за мъжете). Необходимо е и доходите на кандидата да покриват месечната погасителна вноска плюс една минимална работна заплата на член от семейството.

Лихвеният процент зависи от срока на кредита и валутата, в която е отпуснат. Най-ниска (6,90%) е лихвата при срок за погасяване от 5 до 7 години (за всички валути), а най-висока (8,15%) - за кредит в щатски долари при срок за погасяване от 18 до 20 години.

Лихвените нива се определят съгласно вътрешните правила на Банката, като за основа за изчисляването им се използва Базов лихвен процент /БЛП/, който се определя периодично от Управителния съвет на Банката.

Предлаганият от Банката бонус "Лоялност" намалява лихвените условия с още 0,2%, ако кредитополучателят отговаря на едно от следните условия:
- Ползва дебитна карта на ТБ Алианц България (с включени минимум две плащания на комунални услуги чрез услугата "Електронно битови сметки");
- ползва кредитна карта ТБ Алианц България;
- има в ТБ „Алианц България” стандартни или специални депозити с минимален размер от 1000 (хиляда) евро/щатски долара или равностойността им в лева;
- има сключен с Банката договор за кредит;
- клиент е на пенсионните фондове, управлявани от ПОД "Алианц България".

Предимство при този вид кредити е, че ТБ „Алианц България” поддържа за своя сметка две застраховки ("Имущество" и "Живот”) за целия срок на кредита. Застраховките по кредит „Жилище” гарантират, че в случай на неблагоприятно събитие кредитополучателят няма да остане длъжник на банката, а неговият дълг няма да се прехвърли на някой друг.

Банката дава отговор до 24 часа, като предлага безплатно консултиране с кредитен специалист и предварително одобрение преди закупуване на жилището. Налице е и 3-месечен срок за избор на жилище и подготвяне на документи след одобрение на кредита. ТБ "Алианц България" декларира и липсата на скрити разходи.

Срокът за усвояване на средствата по кредит „Жилище” е 12 месеца.

Погасяването става на равни или на намаляващи месечни вноски с възможност за частично или пълно предсрочно погасяване.

Банката събира еднократна такса за отпускане и обслужване на кредита от 2% върху размера на отпуснатите средства. Таксата за предсрочно погасяване е от 3,5% до 5% върху предсрочно погасената сума.

Освен типичния кредит „Жилище”, ТБ "Алианц България" предлага и като негово допълнение

Кредит „Жилище Плюс”

Този продукт предоставя допълнителна гъвкавост "в плюс" към разгледания по-горе кредит ”Жилище”, която се изразява в следното:
- Индивидуален погасителен план. Клиентът може сам да определи кога и колко да погасява, ползва до три месеца в годината без плащания по главницата и може да изиска промяна на своя погасителен план във всеки един момент.
- Бонус „Ипотечен резерв”. Всеки кредитополучател може да получи по всяко време допълнително финансиране в размер на 5% от кредита във вид на овърдрафтен кредит или кредитен лимит по кредитна карта.

Бонусът се ползва без допълнителни анализи и без предоставяне на допълнително обезпечение.

Универсален ипотечен кредит

Универсалният ипотечен кредит е за финансиране на текущи потребителски нужди, като за обезпечение служи недвижим имот. Кредитът е подходящ за лица, които се нуждаят от финансиране при възникване на извънредни лични или семейни разходи. Той дава максимална свобода и удобство при ползване на средствата.

Параметрите на продукта са съобразени с действащите условия на кредит "Жилище".

При кандидатстване за този универсалния ипотечен продукт не е необходимо да се посочва целта на кредита, нито да бъдат представяни разходооправдателни документи. Клиентът получава бърз отговор и възможност индивидуален погасителен план. Банката предлага преференциални лихви при ползване на програма "Алианц Лоялност". Няма и такса за предсрочно погасяване със собствени средства.

Размерът на кредита е до 60% от стойността на предложения за обезпечение имот, но не повече от равностойността на 100 000 EUR. Минималният срок за погасяване е 5 години, а максималният - до 15 години.

Изборът на погасителен план е предоставен на клиента - анюитетни вноски, равни вноски на главницата или договаряне на индивидуален погасителен план.

Годишната лихва се определя като сума от БЛП на банката и надбавка. Надбавката зависи от срока на кредита. Например при документално доказване на дохода и кредит до 50 000 евро при БЛП 7,60% надбавката е от 0,30% при погасяване от 5 до 7 години до 1,25% за максималния срок.

При отсъствие на документално оформено доказване на доходите на кредитополучателя се прилага надбавка за риск в размер на 2,0 % над лихвените условия по продукта.

Документално доказване дохода се прави чрез представяне на трудов договор, регистриран в НОИ, договор за управление, регистриран в НОИ, доход, деклариран в годишна данъчна декларация (при самонаети), извлечение от движение по банкова сметка (например, при българи, работещи в чужбина), доход от наемни отношения, деклариран в данъчна декларация и др.

Банката определя еднократна административна такса за отпускане и обслужване на кредита от 2.00% върху неговия размер.

За предсрочно погасяване със собствени средства няма такса при погасена главница с размер над 6 месечни вноски. При погасяване чрез рефинансиране с кредит от друга банка таксата е 5% върху стойността на предсрочно погасената главница от кредита. В случай на частично погасяване кредитополучателят има възможност за избор между намаляване на вноската или намаляване срока на кредита.

Пакетът от необходимите за кандидатстване документи освен Искане за отпускане на кредит включва още копие от документ за самоличност, документ, доказващ доходите на лицето-кредитоискател за последните 12 (дванадесет) месеца, удостоверение по чл. 87 от ДОПК за наличие или липса на данъчни задължения. Необходими са също така и документи, доказващи собствеността и пазарната стойност на имота, предмет на сделка, респ. предмет на обезпечение.

Ипотечен пакет

Това е нова услуга, представляваща пакет от банкови продукти, които се предлагат заедно при преференциални условия:

Стойността на Ипотечния пакет е само 10 (десет) лева месечно. Срещу тях клиентът получава:
- Преференциални лихвени условия - 6,9% за целия срок на кредит "Жилище" и всички валути.
- Без такса за предсрочно погасяване;
- Без такса за откриване и за месечно управление на разплащателни сметки в лева и валута.
- Безплатно издаване на дебитна карта, без такса за месечно управление на дебитната карта и без такса за регистрация на услугата "SMS известяване”.
- Издаване на Кредитна карта (пакетен продукт Смарт Портфейл) с максимален кредитен лимит до 10,00 % от стойността на одобрения кредит "Жилище" при следните условия: без такса за издаване, без такса за обслужване за първата година и без такса за абонамент за услугата "SMS известяване".
- Интернет банкиране - без такса за инсталиране и месечно обслужване на системата.

Клиентът ползва и всички останали предимства и гъвкави условия на ипотечно кредитиране от ТБ „Алианц България”.

Кредит "Автомобил" - за нови и употребявани автомобили, с безплатна застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс"

Кредит „Автомобил”, освен за фирми, е предназначен и за физически лица. Както и при фирмите, максималният размер е 50 000 евро или равностойността им в лева или до 90% от стойността на автомобила. Има и минимален размер - 25% от застрахователната стойност на автомобила.

Срокът за погасяване е от 1 до 5 години, а обезпечението се извършва чрез залог върху автомобила, закупен със средствата от кредита или Запис на заповед за сумата на кредита.

Условие за отпускане е сключването (за сметка на кредитополучателя) на застраховки "Каско" и "Гражданска отговорност" на автомобила в ЗПАД "Алианц България". При покупка на употребяван автомобил той следва да бъде купен от търговец, с който банката има сключен договор. Сборът от възрастта на автомобила и срока за погасяване на кредита не може обаче да надхвърля 6 години.

Погасяването на кредита става с равни месечни вноски и има възможност за предсрочно изплащане.

Годишната лихва е съгласно Тарифата на Банката, която в момента на публикуване на статията е в процес на актуализация. За пример досегашният промоционален процент за кредити в евро беше, както следва: до 24 месеца вкл.: 6,95% и от 25 до 60 месеца: 7,95%.

По този кредит Банката събира еднократна промоционална административна такса от 1,95% върху разрешения размер на кредита, а таксата за предсрочно погасяване е по договаряне: от 0,1% до 1% върху предсрочно погасяваната част от кредита.

Банката предлага като бонус безплатна застраховка "Помощ при пътуване - Автоасистанс" в ЗПАД "Алианц България" с всеки отпуснат кредит "Автомобил".

Необходимите документи за физически лица са: Искане за отпускане на кредит, копие от документ за самоличност, документ, доказващ доходите за последните 12 месеца и спецификация (оферта) на автомобила. Банката си запазва правото да поиска и допълнителни документи.

Потребителски кредит - за почивка на море, планина, в страната и чужбина, за текущи нужди, за обзавеждане на дома

Търговска банка "Алианц България" предоставя възможност за ползване на потребителски кредит. Максималният размер на потребителския кредит е 20000 лв. или равностойността им в евро и щатски долари.

Сроковете за изплащане зависят от размера на кредита и са: от 1 000 до 7 500 лв. - до 4 години и от 7 501 до 20 000 лв. - до 5 години.

Лихвата за потребителския кредит се определя като сума от базовия лихвен процент (БЛП) на банката и надбавка в зависимост от валутата:
БЛП + 4% (+/-2%) за кредити в лева;
БЛП + 3,5% (+/-2%) за кредити в евро и щ. долари.
(Действащият БЛП за кредити в лева е 8,1% , а за кредити в евро и щатски долари -7,6%).

Необходимите документи за кандидатстване от страна на клиента са: Искане за отпускане, копие от трудов договор или служебна бележка, копие от документ за самоличност и удостоверение за липса на данъчни задължения.

От поръчителите също се изискват копие от трудов договор или служебна бележка, копие от документ за самоличност, както и попълнена Декларация за поръчителство.

Таксите и комисионите са, както следва:
- Административна такса: 2% от разрешения размер на кредита, еднократно;
- такса за предсрочно погасяване: 1,5% върху предсрочно погасената сума;
- такса ангажимент: 0,5 процента месечно върху неусвоената част от кредита.

Обезпечението на потребителския кредит става по следната схема:
- До 3 000 лева: един поръчител;
- от 3 001 до 5 000 лв.: двама поръчители;
- от 5 001 до 7 500 лв.: трима поръчители;
- от 7 501 до 20 000 лв.: ипотека на недвижим имот.

За отпускане на кредита е необходимо доходите на кредитоискателя, след приспадане на месечната погасителна вноска да покриват поне половин минимална работна заплата на член от семейството му. В случай, че ползваният потребителски кредит е срещу ипотека, необходимо е ипотекираният имот да има застраховка "Имущество".

За периода на кредита Банката предлага безплатно застраховка "Живот" в ЗАД "Алианц България Живот".

Овърдрафт по дебитна карта

ТБ "Алианц България" предоставя възможност за краткосрочен заем (овърдрафт), обезпечен с бъдещи доходи по издадени от нея международни карти Maestro или VISA Electron. Банката не събира такси и комисиони за отпускане и обслужване на овърдрафта и предлага гъвкава система при определяне на лихвения процент в зависимост от месечния доход на клиента, срока и размера на използваните средства.

Размерът на кредита е максимум два пъти размера на нетното трудово възнаграждение, но не повече от 2000 лв.

Овърдрафтът се отпуска и погасява в лева със срок за изплащане до 1 година. За обезпечение служат бъдещите доходи от работна заплата, хонорари и наеми на кредитоискателя, превеждани по неговата карта.

Лихвеният процент е ОЛП плюс надбавка в размер от 8 до 12 пункта.

Пакетът от необходимите за кандидатстване документи освен Искане за ползване на овърдрафт включва още декларация за семейно и имотно състояние, договор за превеждане на трудови и други възнаграждения, удостоверение за месечно възнаграждение. След одобрението се сключва и Договор за овърдрафт.

Овърдрафт може да бъде ползван и срещу залог на срочен депозит "Алианц Комфорт", открит в ТБ "Алианц България”.

Кредит Живот

На клиенти на ЗАД "Алианц България Живот" банката предоставя краткосрочен заем срещу залог на застрахователна полица "Живот". Предимство на кредита е бързият срок за неговото получаване – до 2 дни. Не се изискват ипотечни обезпечения, нито нотариални заверки.

Размерът на кредита е до 75% от откупната стойност по застраховката. Срокът на погасяване е до 1 година. Има годишна лихва от 6,75% при месечно плащане на лихвата и 7,75% при плащане на падежа.

Необходимите документи са Искане за отпускане на кредит и подписване на последващ Договор за кредит.

Таксата за управление на кредита е 1% еднократно върху размера на кредита, а обезпечението - залог върху застрахователна полица "Живот".

Банкови карти

Търговска банка "Алианц България” предлага дебитни и кредитни карти при изгодни условия за използване в страната и чужбина, както и специални пакети със застраховки на Алианц с всяка карта:
- Международна дебитна карта Maestro;
- Международна дебитна карта VISA Electron;
- Международни кредитни charge карти MasterCard Standard, Business и Gold;
- Международни кредитни charge карти MasterCard Standard, Business и Gold;
- Пакетен картов продукт СМАРТ ПОРТФЕЙЛ;


За повече информация:
[email protected]
Клон София - Европа
София
ул. "Джеймс Баучър" № 71
тел.02/969 17 18


източник: БГ Кредит
Още новини:
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
5.9% лихва за кредит Автомобил от Алианц Банк България
60% увеличение на базата данни отчита кредитното бюро на Експириън в България през 2007г.
60% увеличение на базата данни отчита кредитното бюро на Експириън в България през 2007г.

Още теми:
Агенциите за кредитен рейтинг в България
Агенциите за кредитен рейтинг в България (продължение)
Алианц Лизинг & Сървисиз
Алфа Банк, клон София (Alpha bank, branch Sofia)
Банка Булбанк (Bulbank)
<