прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Българо американска кредитна банка (БАКБ, BACB)
дата: 2007-03-13


Българо американска кредитна банка (БАКБ) е основана в София през 1996 г. и има пълен лиценз за банкова дейност от БНБ. Банката е собственост на Българо-американски инвестиционен фонд (БАИФ). БАИФ е американска корпорация, създадена през 1992 г. в Чикаго, щат Илинойс. По силата на Закона за подпомагане на демокрацията в страните от Източна Европа, правителството на САЩ осигурява на БАИФ начален капитал от 57 милиона щатски долара, предназначени за инвестиране и реинвестиране на пазарни проекти в частния сектор в България. БАИФ се управлява от Съвет на директорите, които се назначават с индивидуален указ на Президента на САЩ.

БАКБ фокусира усилията си към дългосрочното финансиране на малки и средни частни фирми в различни сектори на икономиката, както и на граждани и домакинства.

БАКБ е пионер на българския пазар на облигации. Банката издава първата в България емисия ипотечни облигации през 2001 година и впоследствие се утвърждава като един от най-големите емитенти на местния пазар на ипотечни и обикновени облигации.

По данни от статистиката на Българска народна банка (БНБ) през последните години БАКБ е неизменно сред лидерите по възвращаемост на активите и на собствения капитал сред търговските банки в България.

Банката се стреми да е сред най-добрите в бранша и заслужено получава следните награди:

През 2001, 2002 и 2003 год. БАКБ АД последователно печели приза за Най-Ефективната Банка на годината от в. Пари.

* През 2001 г. г-н Франк Бауер, изпълнителен директор на Банката получава наградата “Банкер на годината”, присъдена от в. Банкер.
* В края на 2001 г. Банката печели наградата на Дарик Радио “Златен портфейл”
* През 2006 БАКБ е номинирана за годишната награда на Българската Асоциация по маркетинг в категорията "Най-добра печатна реклама".
* През 2006 БАКБ получава сертификат за дългогодишното си участие в инициативата на Junior Achievement "Мениджър за един ден", чиято цел е да запознае младите хора с реалния бизнес в България.

В областта на кредитирането БАКБ предлага на вниманието на своите клиенти следните програми:

Програма за кредитиране на малкия и среден бизнес

По тази програма БАКБ предоставя на малки и средни фирми в редица индустрии средносрочни и дългосрочни инвестиционни кредити (от 5 до 8 годни) в размер от 20 000 до 5 милиона EUR или USD. Банката предлага гъвкаво финансиране - лихвеният процент, срокът и погасителният план за всеки кредит са съобразени с нуждите на кредитополучателя и неговите прогнозни парични потоци. За целта специалистите от БАКБ проучват кредитоискателя и предоставената информация относно доходите му и изготвят прогнози за бъдещото развитие на неговия бизнес. На базата на тези прогнози Банката предлага най-сполучливата форма на финансиране, схема за усвояване, индивидуална програма за погасяване и възможност за гратисен период.

Кредити за малки и средни предприятия

БАКБ предоставя на МСП дългосрочни заеми - от 1 до 10 години, в размер от 100 000 до 5 милиона EUR или USD. Банката предлага гратисен период, гъвкави погасителни планове и различни форми на обезпечение.

Банката отпуска инвестиционни и оборотни кредити. Инвестиционните кредити са:
- за закупуване, строителство или ремонт на офис сгради и/или производствени сгради;
- за закупуване, строителство или ремонт на търговски обекти;
- за оборудване.

Банката предлага още:

* кредитни линии за оборотни средства със срок от 1 до 5 години;
* кредити за реструктуриране на съществуващи кредити или други задължения;
* кредити за закупуване на дялове в съществуващи фирми или за закупуване на цели предприятия.

БАКБ дава бърз отговор за финансиране на проекта, като допуска гратисен период по лихва и главница. Не се изисква представяне на професионален бизнес план.

Кредитите се отпускат без разлика в условията, в евро или в щатски долари – по избор на клиента. Не се заплаща такса за подаване на молба за кредит.

Ипотечни кредити за малки и средни предприятия

БАКБ отпуска ипотечни кредити на фирми и други юридически лица (МСП) при еднакви условия - в евро или в щатски долари. Банката не поставя ограничения в тавана на финансирането, което зависи само от пазарната стойност на предложените за обезпечение недвижими имоти – обикновено до 75% от оценката им.

Ипотечните кредити за бизнес са до 10 години, могат да се погасяват чрез равни месечни вноски, включващи лихва и главница (анюитети) или чрез намаляващи месечни вноски, включващи равна главница плюс лихва.

Банката изисква самоучастие на кредитоискателя в размер 25% от оценката на недвижимия имот, като това не трябва да бъдат взети назаем средства.

БАКБ допуска при покупка на втори имот – например офис - кредит до 100% от цената на новия имот. За обезпечение служат и двата имота, като кредитът не трябва да надвишава 75% (до 85% при високи доходи и ликвидни жилищни недвижими имоти) от сумарната им оценка и се спазват другите общи условия на банката. След време старият имот може да се даде под наем или да се продаде, като се намали и кредита.

За кредит за покупка на имот може да се кандидатства и без клиентът да има предвид конкретен недвижим имот. Банката анализира доходите на кредитоискателя, информира го за възможностите да получи кредит, след което му дава няколко месеца за търсене и избор на имота.

За обезпечение банката приема жилища, офиси, магазини, заведения, регулирани парцели и др. подобни имоти в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, както и в Пазарджик, Хасково, Плевен, Ловеч, Русе, Благоевград, Велико Търново, Габрово, Ямбол, Кърджали, Смолян, Перник, Сливен, Несебър, Поморие и Созопол.

Оценката на стойността на недвижимите имоти се извършва безплатно от експерти на Банката.

Банката изисква финансовият резултат на кредитоискателите от различни източници да е поне 2 пъти по-голям от размера на месечната им вноска по кредита.

Банката предлага гратисен период, през който се плаща само лихва по кредита и поради това месечната вноска е по-малка. След изтичането му започва обслужването и на главницата. Може да се ползва гратисен период до 1/6-та част от общия срок на кредита.

Допуска се кредитът да бъде предплатен частично или изцяло по всяко време преди крайния срок. От предплатената сума се удържа такса, която зависи от лихвата и оставащото време за издължаване.

Закупуваните имоти се застраховат (при годишна премия около 0.2% от стойността им), а основният кредитополучател поддържа и лична застраховка.

Кредит „Актив”

Съвместен продукт на БАКБ и Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, подходящ за стартиращ или съществуващ бизнес.

Рефинансиране на задължения към други банки

БАКБ отпуска ипотечни кредити за погасяване на вече теглени от други банки кредити. Средствата могат да се използват за бизнес (както за инвестиции, така и за оборотни средства), за потребление (за ремонт на имот, за покупка на автомобил, мебели, уреди и т.н.).

БАКБ не изисква бизнес план и последващ отчет за използването на получените средства.

Програма за кредитиране на туризма

По програмата за кредитиране на туризма БАКБ предоставя кредити за строеж, ремонтиране и закупуване на хотели и туристически обекти в цялата страна. Финансират не само утвърдени на пазара, но и новорегистрирани фирми и строителството на нови хотели.

Банката има дългогодишен опит във финансирането на туристически обекти, и следи пазарните тенденции в бранша от 1993г. насам, затова е в състояние да изготви бърза оценка на пазарния потенциал на предлагания за финансиране проект Банката предлага формуляр с въпроси, по които събира информация, за да вземе решение за отпускане на заема.

Изискванията към кредитополучателя са следните:
- Опит в областта на управлението на хотели или възможност за наемане на опитен управител и контрол над работата му.
- Собствено участие в размер 20-30% в проекта
- Добро местоположение на обекта, който ще се строи / ремонтира / закупува и рационално използване на застроената площ.

Размерът на искания кредит трябва да съответства на средствата, необходими за пълно завършване и пускане на обекта в експлоатация, както и на очакваните постъпления, така че да се осигури изплащане на кредита за период от около 10 години. Банката съобразява погасителния план с прогнозните парични потоци на бизнеса включително в зависимост от сезонността.

До момента са отпуснати над 100 милиона долара за повече от 300 хотелски проекта. На клиента се предлага и възможност за безплатна реклама на www.DiscoverBulgaria.com, страница, финансирана от БАКБ АД.

Програма за кредитиране на строителството

По програмата за кредитиране на строителството БАКБ отпуска кредити на опитни предприемачи. Кредитите са за строителство на жилищни сгради и инвестиционни фирмени кредити за строеж или реконструкция, ремонт и оборудване на собствени складово-административни сгради, офиси или търговски обекти.

Банката предлага и дългосрочни инвестиционни кредити за строеж на сгради за собствено ползване, както и професионални консултации, съобразени с особеностите на строителния бизнес.

За кандидатстване по програмата се изисква собствено участие на инвеститора в размер между 20% и 30% от всички разходи по съответната сграда (вкл. цената на земята, проучване и проектиране, независим строителен надзор, строителни разходи и разходи за строителна документация и узаконяване) Сградата трябва да има добро местоположение и добри изгледи за реализация. Инвеститорът следва да име опит в строителството или наличие на подготвен екип от професионалисти – проектанти, инвеститорски контрол, строителна фирма, подизпълнители и т.н.

Важно е и наличието на достатъчно свободни апартаменти, офиси, магазини, гаражи и т.н. в сградата, които да послужат като обезпечение по кредита.

БАКБ предлага стабилно финансиране, което гарантира бързото и ритмично изграждане на сградата с по-ниски разходи за строителство и по-ниски общо-административни разходи. Това е така, защото при наличие на финансиране за целия строеж не се налага инвеститорът да продава на по-ниски цени, преди да е завършил сградата. Обектът може да бъде успешно завършен дори и при влагане на малко собствени средства на инвеститора, а нормата на печалба от вложените собствени средства е значително по-висока, в сравнение с тази в случая без финансиране.

Банката може да помогне и при продажбата на сградата чрез кредитите, които отпуска на потенциални купувачи за покупка на обекти в сградата (кредит „Купи в строеж”).

Строителните кредити се отпускат на траншове, свързани с етапите на строителството и са структурирани да съвпаднат със задълженията за плащане към строителите и другите изпълнители, дължими при завършването на определени етапи от строителството.

Банката разделя кредита на два времеви периода:

- Период на строителство. Кредитополучателят и БАКБ се споразумяват за разумен срок за довършване и узаконяване на проекта (периодът между първото усвояване на средства по кредита и приемането на сградата с Разрешение за ползване). Това е периодът, през който Кредитополучателят усвоява активно средства по строителния бюджет по кредита.

- Период на продажби. Кредитополучателят и БАКБ се споразумяват за разумен срок за погасяване на дължимите суми по кредита след узаконяването на проекта. Срокът за окончателно погасяване на кредита е последната датата на периода на продажби.

Банката определя годишния лихвен процент индивидуално в зависимост от конкретния проект.

Кредитът се изплаща от продажбата на ипотекираните към банката обекти в сградата. Датата на окончателно изплащане на главницата е последната дата от общия срок на кредита. После се заличава частично ипотеката върху всеки отделен обект в сградата при изпълнение на необходимите условия за погасяване на кредита.

Основното обезпечение по кредита е правото на строеж (груб строеж) на сградата, предмет на финансиране:

- Ипотека върху свободните обекти в сградата, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху земята – на стойност най-малко 133% от общия размер на кредита.
- Странично обезпечение – странични имоти, собственост на фирмата, на нейните управители или на трети лица.
- Запис на заповед, авалиран от управителите на фирмата като физически лица.

Програма за ипотечно кредитиране

Чрез програмата за ипотечно кредитиране БАКБ предоставя средства както за закупуване на жилища на физически лица, така и кредити за разширяване дейността на съществуващ или стартирането на нов бизнес.

БАКБ дава възможност за предварително одобрение на кредита за покупка на недвижим имот (не важи за чуждестранни лица и лица работещи в чужбина). Оценката на имота се прави безплатно от лицензиран оценител на банката, съобразно действащите пазарни цени.

След получаване на кредита клиентът има възможност да тегли и допълнителни суми, ако до този момент е спазвал общите условия на Банката и е бил редовен в обслужването на кредита.

Стандартни жилищни кредити

БАКБ отпуска ипотечни кредити на граждани, фирми и други юридически лица при еднакви условия в евро или в щатски долари. Банката не поставя ограничения в тавана на финансирането, което зависи само от пазарната стойност на предложените за обезпечение недвижими имоти – обикновено до 75% от оценката им.

При покупка на недвижим имот кредитите са със срок от 1 до 20 години, а при ипотечен кредит за бизнес и потребление – до 10 години. Кредитите могат да се погасяват чрез равни месечни вноски, включващи лихва и главница (анюитети) или чрез намаляващи месечни вноски, включващи равна главница плюс лихва.

Кредит „Light":

Банката предлага и кредит "Лайт", обезпечен с ликвидни имоти в гр. София. Предоставеният кредит е в размер до 50% от пазарната стойност на обезпечението. Кредитът се предоставя без обследване доходите.

Кредит „Купи в строеж”

Кредитът дава възможност за закупуване на ново жилище, офис или друг имот в строеж, който се финансира от Българо-Американска Кредитна Банка.

Кредит за покупка на втори имот

В рамките на програмата си за ипотечни кредити за покупка на имот БАКБ допуска и закупуване на втори имот. В такъв случай банката отпуска кредит до 100% от цената на новия имот. (При покупка на първи имот - до 75%).

За обезпечение служат и двата имота, които притежава кредитоискателят, като кредитът не трябва да надвишава 75% (до 85% при високи доходи и ликвидни жилищни недвижими имоти) от сумарната им оценка и се спазват другите общи условия на банката.

В последствие, кредитоискателят може да даде стария имот под наем или да го продаде, като съответно намали кредита.

Потребителски кредит, обезпечен с ипотека

БАКБ отпуска кредити за потребление срещу обезпечение ипотека. Кредитите са със срок до 10 години. Могат да се погасяват чрез равни месечни вноски, включващи лихва и главница (анюитети) или чрез намаляващи месечни вноски, включващи равна главница плюс лихва.

Банката не поставя ограничения в тавана на финансирането, освен пазарната стойност на предложените за обезпечение недвижими имоти – обикновено до 75% от оценката им.

Средствата за самоучастие от 25% не трябва да са взети назаем.

Програма за мобилно кредитиране

Чрез програмата за мобилно кредитиране БАКБ отпуска ипотечни кредити и малки бизнес кредити – от 5 000 до 300 000 евро за срок от 2 до 20 години. Мобилните консултанти на банката са готови да се срещнат с потенциалните си клиента в техния дом, офис или там, където е удобно, за да им предложат на място продукт за финансиране.

За ползване на тази услуга е необходимо имотите – обезпечение по кредита - да се намират в някой от следните градове: София, Пловдив, Варна, Добрич, Бургас, Стара Загора, Хасково, Плевен, Русе, Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Смолян, Перник, Сливен, Шумен, Добрич, Габрово, в планински и морски курортни селища.

БАКБ оценява пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение и дава бърз отговор за възможността за получаване на кредит.

Централен офис на банката:
София, ул. „Кракра” 16
Тел 02/96 58 358
Факс 02/ 944 50 10


източник: БГ Кредит
Още новини:
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
50 милиона лева целева кредитна линия за ремонт и обзавеждане предоставя Райфайзенбанк
Eurobank EFG е избрана за „Най-добра банка в Гърция” за 2008 г. от сп. “Euromoney”
Finance Central Europe обяви Банка ДСК за най-добра банка в Югоизточна Европа през 2007 г

Още теми:
Банка Булбанк (Bulbank)
Банка Български кредит
Банка ДСК (DSK bank)
Банка Пиреос (Piraeus Eurobank)
Българо американска кредитна банка (БАКБ, BACB)
<