прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Първа инвестиционна банка ПИБ (First Investment Bank FIBank)
дата: 2007-02-19


Създадена през 1993 г., Първа инвестиционна банка (ПИБ) притежава пълен банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и за осъществяване на сделки в чужбина. Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и е лицензиран инвестиционен посредник.

Докато в началото на своето съществуване ПИБ се утвърждава главно като специализирана банка за комплексно обслужване на корпоративни клиенти, то през последните седем години тя се развива като универсална търговска банка, предлагаща широк спектър от продукти и услуги. Банката се придържа към политика на екстензивно развитие в съчетание с висока ефективност и непрекъснато разширява своята клонова мрежа. ПИБ разполага с над 90 клона в страната и с три клона в чужбина – в Кипър, в Тирана и в Дуръс (Албания). Растежът на банката се характеризира със системно покачване на финансовите показатели, иновативност и гъвкавост на банковите продукти, динамика и качество в обслужването. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион. ПИБ поддържа кореспондентски отношения с над 500 банки от целия свят и е сред водещите банки в областта на международните преводи и търговско финансиране.

Банката разширява бизнеса си както географски, така и навлизайки активно в нови пазарни ниши, предлагайки нови, специализирани продукти. ПИБ предлага извършването на парични преводи в 64 чуждестранни валути, плащания с документарни акредитиви, документарно инкасо, гаранционни акредитиви и банкови гаранции, и разполага с мрежа от над 500 кореспонденти в цял свят.

Първа инвестиционна банка има сключени редица споразумения с чуждестранни институции, чрез които предоставя на своите клиенти ефективен достъп до специализирани програми за кредитиране и финансови облекчения за внос на машини, съоръжения и свързаните услуги от Европа и САЩ.

Първа инвестиционна банка има три дъщерни дружества:

• First Investment Finance B.V. (Холандия) – дружество със специална инвестиционна цел, изцяло притежавано от ПИБ.
Дайнърс Клуб България АД – представителство за България на Дайнърс Клуб Интернешънъл, занимаващо се с издаване на кредитни карти и процесинг на плащания. Банката притежава 80% от капитала на дружеството.
• Първа застрахователна брокерска къща АД – дружество, занимаващо със застрахователно посредничество, в което ПИБ притежава 50% от капитала.

През 2005 Първа инвестиционна банка е удостоена с приза "Най-голям корпоративен дарител във финансовия сектор през 2005 г.“ от конкурса, организиран от списание и Международно финансово изложение "Банки Инвестиции Пари“.

ПИБ предлага пълно банково обслужване и набор услуги за всички свои клиенти – от най-големите фирми до всеки отделен гражданин. Това важи напълно и в областта на кредитирането – от финансиране на крупни инвестиционни проекти до малки потребителски заеми.

КРЕДИТИ ЗА ФИРМИ

Промоционални условия по кредити, обезпечени с жилищна ипотека

Първа инвестиционна банка предлага промоционални условия по програмите за фирмено кредитиране, в т.ч. корпоративно кредитиране, кредитиране на малки и средни предприятия, микрокредитиране, единствено и само обезпечени с жилищна ипотека. Тези условия могат да се прилагат само при спазване на определени параметри, а именно: процентът на кредитиране с банков кредит да е до 70% от пазарната оценка на жилищния недвижим имот; да няма гратисен период по главницата на кредита, срок на кредита минимум 60 месеца; при предсрочно погасяване на кредита се начислява лихва за предсрочно погасената главница в размер на 5%. Промоционалните условия са: лихвен процент за първата година 0%; лихвен процент за втората и следващите години - от 7.5% (ОЛП, EURIBOR, LIBOR + надбавка). Като бонус Банката предлага международна кредитна карта VISA, MasterCard или Diners Club - ПИБ.

Овърдрафт без обезпечение

При този кредит фирми, реализиращи обороти по разплащателните си сметки, могат да ползват средства над наличните им във вид на овърдрафт, без да представят обезпечение. Отпуска се без такса за разглеждане и без такса за ангажименти. Минималният размер на овърдрафта е 1 000, а максималният 100 000 лв. Срокът за погасяване е 12 месеца.

Корпоративно финансиране

Корпоративно финансиране може да получи всяко местно лице - търговец по смисъла на Търговския закон и мултинационални компании с положителни финансови резултати, перспективно развитие и добри пазарни позиции, както и бюджетни предприятия.

Кредити за оборотни средства

Първа инвестиционна банка осигурява финансиране на потребности от оборотни средства за придобиване на краткотрайни активи и за текущи разходи

Банката предлага различни кредити за оборотно финансиране:

* Стандартен - дава възможност на клиента да усвои договорената сума за посочената цел еднократно или на части в рамките на договорения срок и да го погаси по план и при условия, предварително договорени с банката.
* Овърдрафт по разплащателна сметка - ПИБ осигурява възможност на клиента в рамките на договорен срок да извършва плащания, надвишаващи разполагаемата наличност по разплащателната му сметка до определен лимит. Дългът по кредита, в т.ч. изискуемите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по разплащателната сметка.
* Револвиращ (възобновяем) кредит - може автоматично да бъде възобновен (да бъде ползван отново) при изпълнение от страна на клиента на договорените условия.
* Кредитни линии - Средствата от кредитните линии могат да бъдат усвоявани след изпълнение от страна на клиента на договорените условия, както и чрез различни финансови инструменти.
* Сконтов кредит - предоставя се посредством покупка на търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед), чийто падеж не е настъпил, със срок на издължаване до 90 дни, но не по-късно от падежа им. Размерът на сконтото се договаря с клиента, като ценната книга на заповед се джиросва в полза на банката.
* Акцептен кредит – ПИБ предоставя акцептни кредити като акцептира (явява се платец по) менителници, записи на заповед, издадени от нейни клиенти при условие, че клиентът ще покрие размера им. С тези кредити се финансират краткосрочни сделки


Други финансови инструменти

Първа инвестиционна банка осигурява на своите клиенти кредити за обслужване на специфични сделки, отчитайки конкретния случай, прилагайки и други, допустими от законодателството финансови инструменти. Максималният размер на кредита трябва да е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението. Обичайно кредитите за оборотни средства са краткосрочни със срок на погасяване до 1 година. Лихвите се договарят в зависимост от риска по конкретната сделка и условията на кредитния пазар, като могат да бъдат фиксирани и плаващи. В зависимост от вида на валутата, плаващите лихвени проценти се определят на база ОЛП, EURIBOR, LIBOR или друга база плюс надбавка. Таксите са съгласно действащата Тарифа на банката. ПИБ приема всички допустими от закона обезпечения по предвидения в законодателството ред, като справедливата стойност на обезпечението, определена от независими експерти, трябва да покрива дълга към банката съгласно действащите изисквания, но не по-малко от 125%. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички присъщи рискове.


Инвестиционни кредити

Първа инвестиционна банка осигурява финансиране за придобиване на дълготрайни активи, включително: покупка на предприятия или на обособени части от тях; покупка на дялове и акции; ново строителство, реконструкция и разширяване; проектно финансиране. Максималният размер на кредита е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението. Срокът за погасяване на инвестиционен кредит може да продължи над 3 години. Лихвите се договарят в зависимост от риска по конкретната сделка и условията на кредитния пазар, като могат да бъдат фиксирани и плаващи. В зависимост от вида на валутата, плаващите лихвени проценти се определят на база ОЛП, EURIBOR, LIBOR или друга база плюс надбавка. Таксите и комисионните са съгласно действащата Тарифа на банката. Като обезпечение ПИБ АД приема всички допустими от закона обезпечения по предвидения в законодателството ред, като справедливата стойност на обезпечението, определена от независими експерти, трябва да покрива дълга към банката съгласно действащите изисквания, но не по-малко от 125%. Инвестиционните кредити се обезпечават с дългосрочни активи, чийто остатъчен срок за експлоатация трябва да надвишава срока на кредита. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички присъщи рискове.

Гаранционни ангажименти

Първа инвестиционна банка поема различни видове гаранционни ангажименти към местни и чуждестранни лица.

Банкови гаранции - Банката се задължава да плати вместо свой клиент на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея. ПИБ предоставя на своите клиенти: Гаранции пред местни търговски дружества и институции (в т.ч. пред банки), обезпечаващи: участие в търг, връщане на аванс, добро изпълнение, митнически задължения и други; Гаранции пред чуждестранни лица и институции.

Стенд-бай кредити - финансови улеснения под формата на условни кредити за обезпечаване на плащания по акредитиви и банкови гаранции. Обичайно условните кредити се предоставят при условията, приложими към краткосрочните кредити.

Поръчителство, авал - предоставя се чрез поемане на поръчителство (авалиране) на ценна книга на заповед, издадена от първокласни клиенти на банката. Първа инвестиционна банка изисква гаранционните ангажименти, поемани от нея, да бъдат обезпечени по реда, приложим за кредитите. Цената на гаранционните ангажименти се договаря в съответствие с действащата Тарифа на банката.

Финансиране на малкия и средния бизнес

Финансиране за развитие на малък и среден бизнес може да получи всяко местно лице, търговец по смисъла на Търговския закон, както и занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, когато тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на Търговския закон. Банката разработва специализирани кредитни продукти и подходящи схеми за финансиране на малките и средни предприятия.

Промоционални условия по кредити, обезпечени с жилищна ипотека, за кредитоискатели с доказан доход

Първа инвестиционна банка предлага промоционални условия по програмите за кредитиране на малки и средни предприятия единствено за кредити, обезпечени с жилищни сгради, административни сгради и градски закрити търговски площи.

Промоционалните условия са: лихвен процент за първата година 0%; лихвен процент за втората и следващите години - от 7.5% (ОЛП, EURIBOR, LIBOR + надбавка). Тези условия се прилагат само при спазване на следните параметри: процент на кредитиране с банков кредит – до 70% от пазарната оценка на обезпечението; без гратисен период по главницата на кредита; срок на кредита минимум 60 месеца; при предсрочно погасяване на кредита се начислява лихва за предсрочно погасената главница в размер на 5%. Като бонус Банката предлага международна кредитна карта VISA, MasterCard или Diners Club - ПИБ.

Ипотечен бизнес кредит

Максималният размер на кредита е до 70% от пазарната цена на обезпечението. Като обезпечение Банката изисква ипотека върху жилищни сгради, административни сгради и градски закрити търговски площи. Срокът на погасяване е до 10 години, като лихвата е от 5.99% номинален годишен лихвен процент за първата година, съставен на база 12-месечен EURIBOR + надбавка. Комисионната за управление на кредита е 1% за всяка година до пълното му издължаване.

Кредит „Приоритет”

Предназначен е за финансиране на покупката на офиси и търговски площи при облекчени условия. Размерът на кредита се определя до 80% от по-ниската от двете стойности: договорената между страните покупно-продажна стойност на имота;пазарната стойност на имота.. Срокът за погасяване е до 10 години, при възможност за 12 месеца гратисен период за главницата на кредита. Отпускането става при минимум 8% номинален годишен лихвен процент за първата година, съставен на база 12-месечен EURIBOR + надбавка. Кредитоискатели могат да бъдат фирми с годишен оборот до 5 млн. лв. и до 1 млн. лв. дълготрайни материални активи.

Клуб Предприемач

Кредит за местни лица, регистрирани по ТЗ с активна дейност минимум една пълна финансова година. Банката изисква още: численост на персонала до 50 човека (по трудов договор или по договор за управление или контрол); годишни приходи до 5 000 000 лева. Заемите са левове, евро, щатски долари и са придобиване на дълготрайни активи и/или за оборотни средства. Размерът е от 20 000 лева до 100 000 лева. Лихвите се договарят индивидуално, като минималната лихва е 6.99% годишно. Срочността на инвестиционните кредити е до 10 години, а на оборотните - до 2 години и половина. Банката отпуска револвираща кредитна линия за оборотни средства до 10 години.

Лихвите по кредитите се изплащат ежемесечно. Главницата се погасява по предварително договорен погасителен план: седмично, двуседмично, месечно, тримесечно или друга периодичност, като банката дава възможност за гратисен период.

Специализирани програми за селскостопанските производители

Първа инвестиционна банка има подписани споразумения с Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа и с Държавен фонд “Земеделие”, въз основа на които активно посредничи и финансово подпомага селскостопанските производители, като им осигурява кредити и достъп до специализирани програми като:

1. Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони - САПАРД.
2. Целево кредитиране на земеделските производители за реализация на инвестиционни проекти по програмите на Държавен фонд “ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

Предмет на финансиране

1. Покупка на нова селскостопанска техника при следните условия и параметри:

• проектът за покупка на земеделска техника следва да бъде одобрен от ДФ “Земеделие” по Програма “Селскостопанска техника”;
• срок на кредита - до 48 месеца;
• гратисен период за главницата по кредита - до 9 месеца;
• финансиране - до 100% от стойността на закупуваната техника с ДДС;
• лихва - 9% годишна лихва;
• обезпечение - особен залог върху закупуваната със средства от кредита селскостопанска техника;

2. Покупка на земеделска земя при следните условия и параметри:

• срок на кредита - до 7 години;
• гратисен период за главницата по кредита - до 12 месеца;
• лихва - по договаряне;
• обезпечение - ипотека върху закупените със средства от кредита земеделски земи.

3. Целево кредитиране при условията на одобрени проекти от Държавен фонд “ЗЕМЕДЕЛИЕ” по програмите “Растениевъдство” и “Животновъдство


Инвестиционен овърдрафт - за придобиване и реконструкция на дълготрайни активи. Лихвите се договарят в зависимост от риска по кредитната сделка - минимум 6.99% годишна лихва. Срокът за погасяване е до 10 години.

Супер кредит за малки и средни предприятия (ипотечен овърдрафт) - за придобиване и реконструкция на дълготрайни активи и/или за оборотни средства. През първите пет години кредитополучателите могат да погасяват задължението си по свой собствен план или да ползват гратисен период, като не дължат такса за предсрочно погасяване. В срока на овърдрафт фирмата може да погасява и ползва договорения размер без наказателни комисионни, като заплаща лихва само за срока и размера на ползваните средства.

Годишната лихва по кредита е минимум 6.99% за целия период на финансирането, а максималният срок за погасяване е 10 години. Кредитът се обезпечава с имот, без значение дали е жилищен или закрити търговски части и административни сгради. Погасяването става на равни месечни вноски след изтичане на периода без фиксиран погасителен план. Няма ограничение в максималния размер на кредита, като условието е той да бъде до 80% от пазарната цена на обезпечението. Овърдрафтът се отпуска в лева, евро и щатски долари, а лихвите по него се изчисляват съобразно кредитния риск на клиента и пазарните условия.

Микрокредитиране

И тук ПИБ предлага промоционални условия по програмите за фирмено кредитиране, в т.ч. микрокредитиране, единствено и само обезпечени с жилищна ипотека. Промоционалните условия са: лихвен процент за първата година 0%; лихвен процент за втората и следващите години - от 7.5% (ОЛП, EURIBOR, LIBOR + надбавка). Тези условия се прилагат само при спазване на определени параметри, а именно: процентът на кредитиране с банков кредит да е до 70% от пазарната оценка на жилищния недвижим имот; да няма гратисен период по главницата на кредита; срокът на кредита да е минимум 60 месеца. При предсрочно погасяване на кредита се начислява лихва за предсрочно погасената главница в размер на 5%.

Микрокредити

Размерът на кредита е в размер на 50 000 лв. (или равностойността им в евро или щатски долари). Предназначени са за производители, търговци и хора със свободни професии и се отпускат при облекчена процедура и минимум документация.

Срочността на кредитите е: инвестиционни – до 7 години при до 6 месеца гратисен период; оборотни - до 24 месеца, до 1 месец гратисен период ежегодно; овърдрафт - до 1 година. Банката начислява годишен лихвен процент по договаряне: от 11%, ОЛП/EURIBOR/LIBOR плюс надбавка. При обезпечение ипотека лихвата е от 0% за първата година и 7.5% от за всяка следваща година. Таксите и комисионните са съгласно действащата Тарифа на Банката.

Кредитите се усвояват еднократно. Инвестиционните кредити се погасяват на анюитетни вноски; с погасителен план или с пълно или частично погасяване и извършване на анализ в края на всяка година (револвиращи, без учредяване на ново обезпечение). Оборотните кредити се погасяват еднократно на падежа или с погасителен план. Допустимите обезпечения (отделно или в комбинация) са: Договорна ипотека; Залог на машини, стоки, оборудване, автомобили; Залог на парични средства; Залог на бъдещи вземания; Запис на заповед с авал.

Лекарски бизнес кредит

Предназначен е за индивидуални лекарски практики, както и за дружества на медицински лица. Целта му е набавяне на оборотни средства или инвестиции за закупуване на специализирано оборудване, ремонт и закупуване на кабинети, повишаване на професионалната квалификация и др. Размерът на кредита е без ограничение, а срокът му е до 2 години при кредитите за оборотни средства и до 10 години за инвестиции. Банката предлага гъвкави схеми на погасяване - овърдрафт, равни месечни вноски или конкретизиран погасителен план. Лихвеният процент е от 7% на годишна база. При ипотечно обезпечение – важат промоционалните условия на Банката за кредити, обезпечени с ипотека на жилищно или търговско недвижимо имущество. Гратисният период е до три месеца при кредитите за оборотни средства, до 1 година при инвестиционните кредити.

За отпускането на кредита банката приема всички видове допустимо от закона обезпечение, включително и закупеното със средствата на кредита оборудване. Банката отпуска и необезпечени кредити до 20 000 лв. 24 часа след предоставяне на необходимите документи ПИБ дава отговор на кредитоискателя. Като бонус банката предлага безплатно инсталиране на ПОС устройства, както и бизнес кредитни карти. За отпускането на кредита банката не изисква бизнес план или кредитна история.

Суперкредит (ипотечен овърдрафт)

Използва се за текущи нужди и за придобиване, реконструкция на ДМА

Банката отпуска кредит до 80% от пазарната оценка на недвижимия имот, служещ за обезпечение. Срокът за погасяване е до 10 години. Има 5 години режим на овърдрафт. Лихвата е по договаряне, а таксите и комисионните са съгласно действащата тарифа на Банката. Кредитът се погасява на равни месечни вноски след изтичане на периода без фиксиран погасителен план.

ПОС Овърдрафт

Предлага се на фирми, одобрени за инсталиране на ПОС устройства на Първа инвестиционна банка, както и на такива, които имат инсталирани такива устройства към момента. Кредитът може да е в размер от 5 000 лева до 50 000 лева, но не повече от 100% от средномесечните обороти в ПИБ през ПОС устройството/устройствата на дружеството. Срокът на погасяване е 12 месеца, с револвиране в края на периода, като лихвата е от 12.5% годишно. Таксите и комисионите са според действащата Тарифа на Банката. Не се изисква материално обезпечение

Овърдрафт сметка

Продукт, при който фирми, подписали споразумение с Банката за извършване на определен размер обороти по разплащателните си сметки, ще могат да ползват средства над наличните по сметките им. Размерът на овърдрафта е 20% от минималните гарантирани месечни кредитни обороти по разплащателна сметка, като може да бъде между 1 000 лева и 5 000 лева. Срокът на погасяване е 12 месеца, а лихвеният процент – 14 %. При просрочване лихвеният процент се определя съгласно Тарифата на Банката. Таксата за управление е 1.5% от разрешения размер годишно.

Специални програми за внос

Първа инвестиционна банка АД има сключени редица споразумения с чуждестранни институции, чрез които нейните клиенти получават ефективен достъп до специализирани програми за кредитиране и финансови облекчения за внос на машини, съоръжения и свързаните услуги от западноeвропейските страни и САЩ. Тези споразумения финансират до 85% от договорната стойност на доставката и са покрити от държавните застрахователни агенции на страната на износителя. Финансирането е за период до пет години в зависимост от договорената сума на доставката.

Банката има сключени такива споразумения с:

Bank Austria Creditanstalt, Austria и Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Hamburg за средносрочно и дългосрочно финансиране на доставката на инвестиционни стоки и услуги от Австрия и Германия, както и от износители от Франция, Италия, Великобритания, Ирландия, Гърция, Унгария, Полша, Чехия, Латвия, Литва, Хърватска, Словения, Румъния, Украйна и Сърбия.; Dresdner Bank, Frankfurt am Main за финансиране вноса на инвестиционни и други стоки и услуги от Германия с покритие от Германската държавна застрахователна агенция Хермес; DZ Bank, Frankfurt am Main за финансиране вноса на инвестиционни стоки и услуги от Германия или друг европейски износител; Fortis Bank (Белгия, Холандия, Франция) за финансиране доставката на инвестиционни стоки и/или услуги от следните европейски страни: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция или Швейцария; UBS AG, Zurich за доставка на инвестиционни стоки и услуги с произход Швейцария и/или страни-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); CALYON (Франция, Чехия, Полша, Унгария) за финансиране доставки на инвестиционни стоки и/или услуги, изнасяни от Австрия, Франция, Германия, Италия, Холандия, Чехия, Полша или Унгария; ING Bank (Холандия, Белгия, Германия, Франция) за финансиране доставки на инвестиционни стоки и услуги, доставяни от европейски износители на български вносители; Banca Popolare di Vicenza, Vicenza, Италия за финансиране доставката на стоки и услуги от италиански износители (приоритетно малки и средни фирми) на български вносители. Първа инвестиционна банка АД има сключени споразумения и за кредитни линии за краткосрочно финансиране - с DZ Bank, Frankfurt и с Banca Popolare di Vicenza, Vicenza.

КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Програмите за кредитиране на ПИБ са изцяло с практическа ориентация и са широко достъпни за българските граждани, като исканията за кредит се разглеждат по бързи и опростени процедури.

Кампания "Антистрес" - отнася се за всички кредити, включително и за ипотечните. Цел - при евентуално забавяне на плащането на вноските да се даде възможност на клиента да удължи срока на кредита, да му се предложи нова схема на плащане с по-малки вноски, или да му се позволи да плаща вноските с помощта на негов близък.

Промоционални условия по кредити, обезпечени с жилищна ипотека

ПИБ предлага промоционални условия по програмите за кредитиране на физически лица, единствено и само обезпечени с жилищна ипотека.

Промоционалните условия са следните: лихвен процент за първата година 0%; лихвен процент за втората и следващите години 7.5% (ОЛП, EURIBOR, LIBOR + надбавка); комисиона за управление - 1.5% върху размера на кредита при усвояването и 0.25% върху остатъка по главница за следващите 5 години.

Тези условия се прилагат само при спазването на определени параметри, а именно:

1. Да няма гратисен период по главницата на кредита
2. процентът на кредитиране с банков кредит трябва да бъде:

• до 75% от пазарната оценка на жилищния недвижим имот при кредит за текущи нужди, или
• до 90% от пазарната оценка на жилищния недвижим имот при кредит за закупуване на недвижим имот;

3. Срокът на кредита да е минимум 60 месеца.

Като бонус Банката предлага международна кредитна карта VISA, MasterCard или Diners Club - ПИБ.

Супер кредит (ипотечен овърдрафт)

Първа инвестиционна банка предлага „Супер кредит” - ипотечен овърдрафт със срок минимум една и максимум пет години. Кредитът може да се използва за закупуване на жилище и/или за текущи нужди – ремонт, закупуване на автомобил и др. Кредитополучателят може да погасява задължението си по свой собствен план или да ползва гратисен период, като максималният срок за погасяване е 30 години. В срока на овърдрафт клиентът може да погасява и ползва средства без наказателни комисионни в рамките на разрешения му лимит, като заплаща лихва само за срока и размера на ползваните средства. Лихвеният процент е еднакъв, независимо дали кредитът е в евро, в щатски долари или в български лева. Лихвата е от 6.7% годишно за целия период на кредита. Размерът му е 90% / 75% от пазарната оценка на имота.

При закупуване на жилище банката дава възможност за ползване отново на вече погасени суми. В периода на овърдрафт кредитополучателят няма фиксиран погасителен план. Той ще може да погаси част от главницата, без да плаща на банката такса за предсрочно погасяване. Всяка погасена сума може многократно да се тегли и ползва до изтичането на срока на овърдрафта.

Таксата за разглеждане на документи е 50 евро. Комисионите са: за управление - 1% на година за периода без фиксиран погасителен план и 1% еднократно за срока на кредита; за предсрочно погасяване: без комисиона за периода без фиксиран погасителен план и 2% /5% при недвижими имоти (за срока на кредита); комисиона за ангажимент - 1% на година върху неусвоения лимит за периода без фиксиран погасителен план. Застраховка "имот" се заплаща от банката.

Жилищен кредит

За да кандидатства за кредит, с който може да закупи основно или друго жилище, недвижим имот с търговско предназначение или който да използва за рефинансиране, кредитоискателят трябва да е дееспособно физическо лице, български гражданин на възраст между 18 и 65 години, като не бива да навършва повече от 65 г. до изтичане на срока на кредита, за който кандидатства. Нетният месечен доход на кредитоискателя трябва да покрива 1.5 пъти месечната вноска по кредита, минимум 150 лева + размер на месечната вноска. Максималният срок за погасяване на кредитите е 360 месеца (30 год.). Гратисният период е до 36 месеца, като по време на него кредитополучателят заплаща всеки месец само дължимата лихва по кредита, без да погасява част от главницата.

Изплащането се извършва на равни месечни вноски (анюитети) след изтичане на гратисния период. Допустимо е и предсрочно погасяване на част от дължимата главница или на цялата главница. Кредитополучателят заплаща такса върху предсрочно погасената част от главницата, без да дължи договорените лихви върху предсрочно погасената сума. Предсрочно погасените суми от главницата не могат да бъдат по-малки от размера на една погасителна вноска и не по-малки от 500 евро.

Обезпечение - Ипотека върху закупувания или друг недвижим имот. Банката кредитира до 120% от пазарната оценка на недвижимия имот, служещ за обезпечение.

Годишният лихвен процент за целия период на кредита е минимум 6.7% (ОЛП, EUROLIBOR, LIBOR + надбавка), като е еднакъв, независимо от това дали кредитът е в евро, щатски долари или български лева. По-високи лихвени нива са възможни в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Банката дава отговор за кредита до 2 дни.

Таксата за предварително разглеждане на искането за кредит е 20 евро. Еднократната такса за управление е 2.00% от размера на кредита. Комисионната за ангажимент е 0.5% от неусвоената част от кредита. Таксата при предсрочно погасяване е 2.00%/5.00%. Застраховката на ипотекирания недвижим имот е безплатна. По искане на клиента Банката предлага Кредитна карта без депозит и/или потребителски кредит – до 10 000 лв. (Не повече от 10% от размера на отпуснатия кредит).

Необходимите документи за кандидатстване са: Удостоверение за семейно положение на кредитоискателя или копие от Акта за граждански брак; Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения на кредитоискателя, съпруга/та; Служебна бележка за нетните месечни доходи на кредитоискателя, съпруга/та за последните три месеца; Други документи, доказващи дохода на кредитоискателя, съпруга/та; Документи, доказващи собствеността на имота, обект на ипотекиране; строителни книжа; Данъчна оценка на същия имот; Удостоверение за наличие/липса на тежести върху същия имот.

Ипотечен кредит

ПИБ отпуска ипотечен кредит, който може да се ползва и за потребление - ремонт; подобрение; обзавеждане; покупка на битова техника; рефинансиране на съществуващи задължения; заплащане на обучение.

За да кандидатства за ипотечен кредит, кредитоискателят трябва да е дееспособно физическо лице, български гражданин на възраст между 18 и 65 години, като не бива да навършва повече от 65 г. до изтичане на срока на кредита, за който кандидатства. Максималният срок за погасяване на кредита е 360 месеца (30 год.), като изплащането му се извършва на равни месечни вноски (анюитети) през целия период на кредита. Нетният месечен доход на кредитоискателя трябва да покрива 1.5 пъти месечната вноска по кредита, минимум 150 лева + размер на месечната вноска.

Допустимо е и предсрочно погасяване на част от дължимата главница или на цялата главница. Банката кредитира до 75% от пазарната оценка на недвижимия имот, служещ за обезпечение. Лихвеният процент е еднакъв за кредити в евро, в щатски долари или в български лева. Годишният лихвен процент за целия период на кредита е минимум 6.7% (ОЛП, EURIBOR, LIBOR + надбавка). По-високи лихвени нива са възможни в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Банката събира такса за предварително проучване и разглеждане от 20 ЕUR; такса за оценка на имота - според параметрите на недвижимия имот; еднократна комисиона за управление - 2.00% от размера на отпуснатия кредит; комисиона за ангажимент - 0.5% от размера на неусвоената част от кредита; комисиона при предсрочно погасяване - 2.00%/5.00% от размера на предсрочно погасената главница.

Освен Искане за отпускане на кредит, останалите необходими документи са: Удостоверение за семейно положение на кредитоискателя, съпруга/та, Акт за граждански брак; Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения на кредитоискателя, съпруга/та; Служебна бележка за нетните месечни доходи на кредитоискателя, съпруга/та за последните три месеца; Други документи, доказващи дохода на кредитоискателя, съпруга/та; Документи, доказващи собствеността на имота, обект на ипотекиране, строителни книжа; Данъчна оценка на същия имот; Удостоверение за наличие/липса на тежести върху същия имот.

Потребителски кредит

Подходящ при покупка на жилищно обзавеждане; ремонт на жилище или автомобил; покупка на битова техника; покупка на домакински уреди; заплащане на обучение; екскурзия и почивка; лечение; текущи битови задължения; семейни събития;

Банката отпуска стандартни потребителски кредити до 20 000 лева с максимален погасителен срок до 84 месеца за клиенти на банката и до 60 месеца за всички останали. Банката дава отговор на клиента 2 работни дни след представяне на всички необходими документи. Заемите се изплащат на равни месечни вноски. Допустимо е и предсрочно погасяване на част от дължимата главница или на цялата главница. Кредитополучателят заплаща такса върху предсрочно погасената част от главницата, без да дължи договорените лихви върху предсрочно погасената сума.

За обезпечаване на кредита кредитополучателят издава запис на заповед, на който се подписва авалист (за кредит в размер над 10 000 лева се изискват двама авалисти.) Годишният лихвен процент по кредита e ОЛП плюс надбавка от 7.2%, 7.7% или 8.7%. Годишният процент на разходите е: 12.10%, изчислен при размер на кредита 10 000 лева и срок за погасяване 84 месеца, годишен лихвен процент ОЛП + 7.2%, при ОЛП 3.43%; 12.65%, изчислен при размер на кредита 20 000 лева и срок за погасяване 84 месеца, годишен лихвен процент ОЛП + 7.7%, при ОЛП 3.43%; 14.08%, изчислен при размер на кредита 10 000 лева и срок за погасяване 60 месеца, годишен лихвен процент ОЛП + 8.7%, при ОЛП 3.43%.

Банката събира такса за предварително проучване и разглеждане от 10 лв.; еднократна комисиона за управление - 2.00% от размера на отпуснатия кредит; Комисиона при предсрочно погасяване – 5%, но не повече от тримесечния еквивалент на годишния процент разходите ангажимент; комисионна за предоговаряне – 1%; комисионна за ангажимент – 2%; наказателна лихва при просрочване – договорената + законната лихва.

За потребителски кредит може да кандидатства всеки български гражданин, който отговаря едновременно на условията да е дееспособно физическо лице на възраст между 21 и 65 години, да работи по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол, като нетният му месечен доход трябва да покрива 1.5 пъти месечната вноска по кредита, минимум 150 лева + размер на месечната вноска.

Изискванията за авалистите са да са на възраст от 21 до 65 години и средномесечният им доход за последните шест месеца да покрива минимум 150 лева + месечната вноска по искания кредит. Когато записът на заповед се авалира от две лица, доходът им трябва е минимум 150 лева + половината от месечната вноска по искания кредит.

Освен искане за отпускане на кредит са необходими още копие от документите за самоличност на кредитополучател/авалист; Служебна бележка за нетните доходи за последните 6 месеца на кредитополучател/авалист; Документи, доказващи имущественото състояние (препоръчително), както и други документи по преценка на Банката.

Кредит "Замразени пари"

ПИБ предлага кредити "Замразени пари", обезпечени с депозити в лева и чуждестранна валута. Кредитите са без ограничение в размера и максималния срок, като има опция за увеличаване на кредита до първоначалния му размер (при редовно обслужване на кредита през първите 12 месеца). Обезпечителният марж зависи от валутата и начина на погасяване. Например, при погасяване на равни месечни вноски и при залог на парични средства във валута, съвпадаща с валутата на искания кредит – размерът на заложените парични средства трябва да покрива 1.02 пъти размера на отпусна


източник: БГ Кредит
Още новини:
0% оскъпяване за картодържателите на Пощенска банка в Лазерен Дентал Център
108 ученици от цялата страна получават стипендии от Пощенска банка в размер на 500 лева
Deutsche Bank България реализира проекти за над 1,5 млрд. евро през 2007 година
Eurobank EFG е избрана за „Най-добра банка в Гърция” за 2008 г. от сп. “Euromoney”
Finance Central Europe обяви Банка ДСК за най-добра банка в Югоизточна Европа през 2007 г

Още теми:
Алфа Банк, клон София (Alpha bank, branch Sofia)
Банка Булбанк (Bulbank)
Банка Български кредит
Банка ДСК (DSK bank)
Банка Пиреос (Piraeus Eurobank)
<