прати
RSS канал на статиите на БГ Кредит
Меридиан Мач
www.bggp.net
Лаптопи
Real estate
Кредити за каквото се сетиш...
дата: 2008-03-13


Токуда Пациент

„Токуда банк” АД предлага на физическите лица, ползващи услугите на МБАЛ “Токуда Болница София” АД или “ДКЦ ТОКУДА” АД, кредит с оглед покриване на медицински разходи. Кредитът е с размер до 15 000 лв. Максималният срок за погасяване варира от 2 години за кредити под 1 000 лв. и 7 години за кредити над 1 000 лв. Банката предлага гратисен период от 3 месеца.

Обезпечаването на кредита става чрез:
а/ един платежоспособен поръчител - за кредити до 5 000 лв.;
б/ двамаплатежоспособни поръчители - за кредити до 15 000 лв.;
в/ ипотека върху недвижимо имущество (като банката заплаща имуществената застраховка върху обезпечението за срока на кредита) - без значение размера на кредита.

Усвояването на кредита става в срок от един месец, след което реално усвоената сума в определения от банката лимит се оформя като погасителен план с анюитетни вноски.

Банката определя лихвен процент 8,95 % на годишна база и годишен процент на разходите 9,89 за кредити с размер 10 000 лв. и срок на погасяване 5 години. Кредитоискателите заплащат такса за проучване и обработка в размер на 20 лева, еднократна комисионна за управление - 1 % от размера на кредита. Кредитополучателят не дължи комисионна при предсрочно погасяване на кредитното задължение. При желание на кредитополучателя да промени параметрите на кредита, той заплаща такса в размер на 1 % (минимум 50 лв.) върху остатъчната сума на кредита.

Изиксвания към кредитоискателите
1. Местно физическо лице;
2. Непрекъснати здравно-осигурителни права;
3. Регулярни и документарно доказани доходи;
4. Сумата от срока на кредита и възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишават 65 години за мъже и 60 години за жени (това условие не е налице при обезпечаване с ипотека).

Нужди документи
- Декларация за кредитоискателя;
- Декларация за поръчителя;
- Искане за отпускане на кредит.

Потребителски кредит “Искам бебе” на СИБанк

СИБанк съвмество с Фондация „Искам бебе” предлага финансиране за семейства (може и на семейни начала), които срещат проблеми при желанието си да имат дете. Разработената програма включва финансиране при облекчени условия на специализирани процедури за лечение на стерилитет, на процедури за асистирана репродукция ин витро. Също така програмата се отнася и за процедури по замразяване на стволови клетки от пъпната връв на бебето.

Условия за получаване на финансиране по програма „Искам бебе”:
- кандидатстващите трява да са удобрени за участие в специализираните процедури от клиники, с които СИБанк има рамково споразумение.

Параметри и условия по кредита
Максималният размер на кредита е 12 000 лв. (или равностойността им в евро) при максимален срок за погасяване от 8 години. Усвояването на кредита става по два начина:
а/ еднократно или на траншове;
б/ през първите 3 години - ползване по всяко време с възможност за револвиране, като след изтичането им усвоената сума се трансформира в стандартен потребителски кредит до крайния срок по договора за кредит.

СИБанк предоставя срок за усвояване до една година, ако то стане еднократно или на траншове. Тук кредитополучателят се ползва с опция - гратисен период до едно година от датата на усвояване на кредита. Обезпечаването на кредита става чрез залог на бъдещи вземания, получавани по сметка в СИБанк или чрез един поръчител. Поръчителят трябва да бъде платежоспособен, като е възможно той да не е в роднински отношения с кредитополучателя.

Лихвеният процент по Потребителски кредит “Искам бебе” е фиксиран и е в зависимост от вида на обезпечението. При неспазване на договорения начин на издължаване СИБанк санкционира кредитополучателя с наказателна лихва.

Условия към кредитополучателя
а/ пълнолетни граждани с постоянно жителство в страната;
б/ трудов стаж или да са упражнявали дейност минимум 6 месеца преди датата на подаване на молбата за кредит;
- във фирма, в което работи на срочен или безсрочен трудов договор, служебно или гражданско правоотношение, когато основен източник за погасяване на кредита са приходи по трудово/служебно/гржданско правоотношение;
- по договор за управление и контрол;
- като едноличен търговец;
- като лице, упражняващо свободна професия.
в/ кредитополучателят трябва да има доказана платежоспособност;
г/ да няма неизплатени изискуеми държавни и общински вземания;
д/ да няма установени просрочия по кредити, отпускани от Банката и/или от други финансови институции;
е/ възрастта на кредитополучателя (поръчителя) при издължаване на кредита не трябва да превишава 60 години за жените и 63 години за мъжете.

СИБанк предлага на своите клиенти няколко начина за погасяване на кредита в зависимо от начина на усвояване му. Кредитополучателят може да изплати кредитното задължение предсрочно - цялостно или частично. При частично погасяване кредитополучателят има възможност за избор:
- да се запази крайния срок за издължаване на кредита, като се намали размера на месечната погасителна вноска;
- да се намали крайния срок за издължаване на кредита, като се запази размера на месечната погасителна вноска.
Изплащането на кредита може да стане и чрезовърдрафт-режим или в режим кредит. При последното се допуска предсрочно погасяване. Ако то е частично, има няколко възможности:
- на месечната погасителна вноска;
- да се намали крайния срок за издължаване на кредита, като се запази размера на месечната погасителна вноска.

Кредити за пенсионери от ЦКБ

Централна кооперативна банка предлага при приференциални условия финансиране на пенсионери. Параметрите на кредита са следните:
а/ в зависимост от размера на доходите на кредитоискателя, той може да получи финансиране до 15 000 лв., като срокът за изплащане е до 10 години;
б/ лихвеният процент по кредита е 11,5 %. Ако кредитополучателят ползва услугите на банката - получава пенсията си по сметка в банката, лихвеният процент е 10,5 %.
в/ Обезпечаването на кредита става чрез един поръчител за кредити до 5 000 лв. и двама поръчители за кредити над 5 000 лв.
*Забележка: кредитополучателите се ползват с отстъпки в таксите по кредита.

Ако пенсията на кредитоискателят надвишава 250 лв. и пенсията му се превежда по сметка на банката, той може да се ползва с овърдрафт.

Необходими документи за кандидатстване
1. Документи за кандидатстващия
а/ Искане за кредит по образец на банката;
б/ Актуално пенсионно решение от съответното териториално подразделение на НОИ за размера на пенсията;
в/ Декларация от работодалетя по образец на ЦКБ (за работещи пенсионери);
г/ Копие на лична карта.
2. Документи за поръчителя
а/ Справка за поръчителя;
б/ Копие на лична карта.

Кредит Ремонт на ПроКредит

Този продукт е подходящ за хора, които се нуждаят от финансиране с цел строеж, реконструкция и ремонтни дейности за подобряване на жилището. Кредит Ремонт на ПроКредит се отпуска на физически лица, с доходи от постоянен трудов договор или пенсия; собственици на частен бизнес или практикуване на свободни професии, в случаите когато кредитът се използва за ремонт и подобрение на частните им домове (не се отпуска за ремонт на офиси и производствени помещения).

Параметри на кредита

Максималният размер на кредита е 20 000 лв. при срок за погасяване до 8 години. Кредитополучателите имат право на 3 месеца гратисен период. Одобрението за отпускане на кредит става до 24 часа.

Таксите, които кредитополучателите трябва да имат предвид, са в размер на:
- такса при отпускане на кредита - 2 % върху сумата на одобрения кредит (минимум 40 лв. и еднократно);
- такса за предсрочно погасяване - 4 % върху остатъка по кредита (минимум 10 лв.);
- такса за частично предсрочно погасяване - до 3% върху погасяваната сума;
- такса при промяна на условията по кредита - 1% от остатъка по кредита (минимум 10 лева).

Обезпечаване на кредита
Кредитоискателите с доход от частен бизнес няма нужда да обезпечават кредитното задължение, докато при кредитоискателите с доход от трудово правоотношение (или пенсия) се прилагат изискванията за потребителски кредити на ПроКредит - Потребителски Кредити.

Кредит за абитуриенти от Юнионбанк

Банката предлага финансиране до 3 000 лв. с максимален срок за погасяване 60 месеца (5 години). Годишният лихвет процент е в размер на 10,95 %, а годишният процент на разходите - 13,07 % (стойностите са валидни за взет кредит - максимален размер 3 000 лева и изплащане за 5 години, и превод на работната заплата в МКБ Юнионбанк.източник: БГ Кредит
Още новини:
Societe Generale Експресбанк предлага кредити на селскостопански производители
Банка ДСК с промоция по жилищни и ипотечни кредити
Банка ДСК увеличава размера на потребителските кредити
Без такса за кандидатстване за кредити срещу лична карта на Райфайзенбанк
Без такса за предсрочно погасяване за жилищни кредити до 30 юни в Societe Generale Експресбанк

Още теми:
Жилищни кредити І
Жилищни кредити ІV
Жилищни кредити ІІ
Жилищни кредити ІІІ
Жилищни кредити за строителство или ремонт
<