# Banner Widget

"За да получиш заем, първо трябва да докажеш, че не се нуждаеш от него."

закон на Мърфи

Кредит за студенти и докторанти, чрез електронните канали на Банка ДСК

От 25.02.2011 е достъпна нова възможност – подаване чрез Интернет на електронно искане за студентски кредит от корпоративния уебсайт на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и интернет банкирането ДСК Директ(www.dskdirect.bg).

Учащите могат да финансират обучението си чрез кредит от Банка ДСК, обезпечение за което дава държавата, като изплащането може да започне след дипломрането на студента / докторанта с началото на трудовата му дейност.

Кредитът за студенти и докторанти е предназначен за финансиране на целия или част от периода на обучение, съгласно учебния план. Кредитът е гарантиран от държавата, която определя държавни гаранции за размера на главницата и лихвата. Кредитът се предоставя без обезпечение от студента/докторанта.

Студентският кредит може да се предостави за финансиране на таксите за обучение и/или за издръжка на дете. Студентите / докторантите могат да кандидатстват за получаване на един или и на двата вида кредити.

Студентът/докторантът не дължи такси, комисионни и други разходи, свързани с отпускането, управлението и погасяването на кредита.

Студентски кредит за финансиране на такси за обучение
.

Всички студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

* български граждани, граждани на друга държава – членка на ЕС, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
* не са навършили 35 години, към датата на подаване на искане за кредит;
* обучават се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър”, или на образователна и научна степен „доктор” в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно учебно заведение/научна организация;
* нямат придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
* не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в изрично посочени в Закона случаи.

могат да кандидатстват за кредит за финансиране на такси за обучение.

Студентиски кредит за издръжка на дете.

* Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението.
* Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *